praying to be reborn in the Pure Land

there are a lot of monks practicing praying to be reborn in the Western Land of Ultimate Bliss. Does this practice yield any results?

[ Xem thêm ]

Forum to present literature and poetry of Senior Zen Buddhists and Zen masters

Diễn đàn lập ra với mục đích nhằm chia sẻ sự hiểu biết hay giác ngộ về thiền tông của người ngộ thiền đến tất cả mọi người – những ai mong muốn tìm lời dạy chân thật của Đức Phật.

[ Xem thêm ]