Will those who like to read Zen Buddhist verses and meditate be liberated

Ngày đăng: 24-05-2022

Practicing Zen Buddhism means doing nothing. Eat when you are hungry. Rest when you are tired. Take care of housework. Do what the government tells you to do.


Student asked 1/4:
 
Those who practice Zen Buddhism love to read, like to record Zen Enlightened verses, verses of Repentance - Sutra to Invite a Buddha to dwell, or sometimes meditate to balance negative and positive electromagnetics according to the instructions in Zen Buddhism. How will these impact on Zen practice?
 
Teacher replied:
 
This person does not understand Zen practice, so he does such things.
 
Trò hỏi 1/4:
 
Người tu Thiền tông mà thích đọc, thích chép mấy bài Kệ Ngộ Thiền, mấy bài Kệ Sám Hối - An Vị Phật, hoặc thỉnh thoảng ngồi thiền để quân bình âm dương theo hướng dẫn trong pháp môn Thiền tông thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc tu tập ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Người này không hiểu tu Thiền tông nên mới làm như vậy.
Student asked 2/4:
 
Some people who practice Zen Buddhism always say, "I desire enlightenment and liberation". However, they often focus on worldly things every day such as: participating in social work, making ends meet, doing exercise, eating good food, having enough sleep, listening to worldly news and affairs. They have little time for creating merit. When others remind them to create merit, they hate those people and even speak ill of others. They themselves rarely read books, or what they read totally slips their mind. So will these things have any impact on their Zen practicing?
 
Teacher replied:
 
This person refused to return to the Buddha world.
 
Trò hỏi 2/4:
 
Người tu Thiền tông lúc nào cũng nói: “Tôi ham muốn giác ngộ và giải thoát”. Nhưng hàng ngày hay tập trung vào việc Thế gian như là: Tham gia công tác xã hội, lo cơm áo gạo tiền, lo tập thể dục, lo ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, nghe thời sự, nghe chuyện thiên hạ và rất ít lo việc tạo Công Đức, mà có ai đó nhắc nhở mình tạo Công Đức là ghét họ, thậm chí còn đi nói xấu họ và bản thân thì ít đọc sách, hoặc đọc trước quên sau. Vậy có ảnh hưởng như thế nào đến việc tu tập ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Người này từ chối trở về Phật giới.
Student asked 3/4:
 
Uncle, Zen’s followers have to practice by lucid wisdom. Therefore, Zen Zong Dharma of the Buddha teaches 4 words:
 
To release - To stop - To cease - To end. The followers have to know how to “Go home”. Is it correct for the followers to learn 1 more word “To Go Home” beside the 4 words, please help explain clearly for us
 
Teacher replied:
 
It’s wrong if you add the word “Go home”.
 
Trò hỏi 3/4:
 
Thưa bác. Người tu theo pháp môn Thiền Tông là phải tu bằng trí tuệ sáng suốt. Vậy pháp môn Thiền Tông đức Phật dạy 4 chữ: 
 
BUÔNG - DỪNG - THÔI - DỨT. Người tu bằng trí tuệ phải biết áp dụng thêm chữ VỀ. Như vậy có đúng với người tu bằng trí tuệ không bác? Xin bác giải rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ. 
 
Thầy trả lời:
 
Các cháu thêm chữ VỀ là sai.
Student asked 4/4:
 
Uncle, Zen Buddhists just focus on what they do. When a good chance comes, they create merit and learn the formula of the way to the Buddha world. Every day, I often chant the Repentance Sutra of Zen Buddhism and Medicine Master Mantra to cure illnesses. Does doing so affect the path to liberation, uncle?
 
Teacher replied
 
Practicing Zen Buddhism means doing nothing. Eat when you are hungry. Rest when you are tired. Take care of housework. Do what the government tells you to do. You do not need to chant the Zen Zong Repentance Sutra. This sutra has been recorded, you just need to play it in your house and enjoy 2 benefits:
 
One: Negative electromagnetic people do not live in your house.
 
Two: If the electromagnetic people like to listen to the Repentance Sutra and ask the deity who manages causes and effects to help them return to the human world to practice Zen Buddhism, you will have merit.
 
Trò hỏi 4/4:
 
Thưa bác. Người tu Thiền Tông làm việc gì thì cứ làm việc đó. Khi thuận duyên thì tạo ra công đức và học rõ công thức đường về Phật giới. Hằng ngày con hay tụng kinh Sám hối của Thiền Tông và thường hay lấy Chú Dược Sư ra để chữa bệnh. Dạ con làm như vậy có ảnh hưởng đến con đường giải thoát không thưa bác? 
 
Thầy trả lời:
 
Tu Thiền Tông không làm gì hết. Đói ăn. Mệt ngủ. Lo việc nhà. Nhà nước bảo làm gì thì làm nấy. Kinh Sám Hối Thiền Tông không cần tụng. Kinh này đã thâu trong máy, cháu mở ra trong nhà có 2 cái lợi:
 
Lợi 1: Người âm không ở trong nhà mình.
 
Lợi 2: Người âm nào nghe mà thích, xin vị Thần quản lý trở lại làm người để tu Thiền Tông thì cháu có công đức đó.