Will those who destroy Zen Buddhism and join the Ten-Kind-Saint World be reborn as humans

Ngày đăng: 03-06-2022

Those who violate supreme cause and effect law and enter the Hungry Ghost species to live, they must live there forever. As soon as they go out, the Deity will capture and throw them into Hell and the Great Fire pit right away! 


Student asked 1/5
 
Those who destroy Zen Buddhism will be sent down to the Great Fire pit, to suffer supreme causality. After they perform their causes and effects, there is not enough vitality left in them to be reincarnated into a human form, so they must carry the germ body form forever.
 
If those who destroy this Zen Buddhism Dharma choose to live in "the Ten-Kind-Saint World", will they have a chance to become humans again?
 
If they want to be reincarnated as humans, what should they do? 
 
Teacher replied:  
 
Those who violate supreme cause and effect law and enter the Hungry Ghost species to live, they must live there forever. As soon as they go out, the Deity will capture and throw them into Hell, deep down to the Great Fire pit right away! 
 
Trò hỏi 1/5:
 
Những người triệt phá pháp môn Thiền Tông, sẽ bị xuống Hầm lửa lớn, bị Siêu Nhân quả, sau khi trả hết Nhân quả, do không còn đủ nhựa sống để trở lại làm người, nên phải mang thân con vi trùng vĩnh viễn. 
 
Nếu những người triệt phá pháp môn Thiền Tông này, họ chọn vào sống trong “Thập Thánh”, thì họ có cơ hội để được quay trở lại làm người không, thưa Bác?
 
Nếu họ muốn quay trở lại làm người, thì họ phải làm sao ạ?
 
Thầy trả lời:
 

Người nào bị Siêu Nhân quả rồi, nếu vào loài Ngạ Quỷ sống, thì phải sống hoài, vừa nhảy ra, thì bị vị Thần nắm quăng xuống Địa Ngục lọt qua Hầm Lửa Lớn ngay! 


Student asked 2/5:

Can people who have been punished in the Great Fire pit have any food to eat, uncle? If they eat, what food do they eat?

Teacher replied:
 
Only people with a felony go to hell. People who violate supreme cause and effect laws get into the Great Fire pit. Their food is fire.
 
Trò hỏi 2/5:
 
Người bị mang trọng tội xuống hầm lửa lớn, có được ăn không thưa Bác. Nếu được ăn, thì ăn thức ăn gì, thưa Bác? 
 
Thầy trả lời:
 
Người bị trọng tội chỉ ở địa ngục. Người bị siêu nhân quả, bị vào hầm lửa lớn. Thức ăn của họ là lửa

Student asked 3/5:
 
In a family, some members do not follow this Zen Zong dharma, but despise and slander it. So, can we repent on their behalf to help them out?
 
Teacher replied
 
In a family, those who do not follow this Zen Zong dharma, but also despise and slander. So, can we repent on their behalf to help them out?
 
The Buddha taught:
 
In this cause-and-effect Earth, you reap what you sow. The Tathagata is Omnipotent and Omniscient, but he could not help the Tathagata's Royal Family to stay away from their karma, let alone us. Is it impossible for ordinary people to repent to rescue others who violate supreme causal karma? Well, people who despise and slander this Zen Zong dharma want to go to Hell to live, let them go because they like it.
 
Living in the Great Fire pit is very safe, no one disturbs them. They are no longer carrying a human body to be subjected to Birth - Old Age - Sickness - Death. After they perform supreme causes and effects karma in hell, they live the life of germs, also without Birth - Old Age - Sickness - Death, just developed by the way of "dividing the body". They don't have to do anything, but still have meat to eat. They don’t need to be born, but still have a Body. A great fire pit is a unique place on this Earth.
 
Trò hỏi 3/5:
 
Trong một gia đình, có người không tu theo pháp môn Thiền Tông học này, mà còn buông lời khinh chê, phỉ báng. Vậy người khác có sám hối, giúp cho người khinh chê, phỉ báng kia, có được không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Trong một gia đình có người không tu theo pháp môn Thiền Tông học này, mà còn buông lời khinh chê, phỉ báng pháp môn Thiền Tông học này, người khác có Sám hối giúp giùm được không? 
 
Đức Phật dạy:
 

Ở Trái đất nhân quả này, ai làm nấy chịu. Như Lai là vị Toàn năng, toàn giác mà còn không giúp Hoàng tộc của Như Lai trả nghiệp được. Vậy thử hỏi, người phàm phu thì làm sao Sám hối, giúp giùm người khác bị nghiệp Siêu nhân quả được? Thôi, người buông lời khinh chê, phỉ báng pháp môn Thiền Tông học này, họ muốn xuống Hỏa ngục sống, để họ đi xuống. Vì người ta thích.

Ở Hầm lửa lớn sống rất an toàn, không ai quấy phá mình. Không còn mang thân người để: Sinh - Già - Bệnh - Chết nữa. Ở Hỏa ngục trả nghiệp Siêu nhân quả xong, làm kiếp vi trùng. Không có: Sinh - Già - Bệnh - Chết. Mà chỉ có “Chia đôi thân” thôi. Cũng không làm gì hết, mà cũng có thịt cho mình ăn hoài. Không sinh ra, mà cũng có Thân để mang. Hầm lửa lớn, là nơi độc nhất vô nhị ở Trái đất này.


Student asked 4/5
 
There are germs that only cause diseases in animals such as H5N1 flu in poultry, African swine fever or other minor diseases, but other germs cause epidemic diseases that kill a lot of people, like the current covid-19 pandemic, are these diseases related to cause and effect law or karma, Uncle?
 
Teacher replied
 
Carrying a germ body, their food is animal or human flesh.
 
This is their karma. There is no need to distinguish.
 
Trò hỏi 4/5:
 
Có những con vi trùng, chỉ gây bệnh trên động vật như cúm H5N1 trên gia cầm, dịch tả lợn Châu Phi hay những dịch bệnh nhỏ, nhưng có những con vi trùng lại gây ra dịch bệnh làm chết rất nhiều người, như dịch covid hiện nay, các dịch bệnh này có liên quan đến việc trả nhân quả hay nghiệp không, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Đã là mang thân con Vi trùng, thức ăn là thịt động vật hay thân Người.
 

Đây là nghiệp quả, không cần phân biệt.


 
Student asked 5/5:
 
Uncle! Please explain to me about Incessant Hell! Some monks say that if you entered the Incessant Hell, you would stay there forever. Is that right, Uncle? What floor is this hell on, uncle?
 
Teacher replied:
 
The Incessant Hell is the Hell where suffering or pain continues without intermission. It is the 18th Hell, also called the Avici Hell, which means the lowest level. I don’t give you a yes or no answer because each monk understands in a different way. My advice is: When you hear someone say something, if it is reasonable, you believe it.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi 5/5
 
Thưa Bác! Xin Bác giải thích cho con hiểu về Vô Gián Địa ngục! Các vị thầy hay nói “nếu vào Địa ngục Vô Gián sẽ ở mãi mãi nơi đây”. Vậy, có đúng không Bác? Địa ngục này ở tầng mấy, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Địa ngục Vô Gián là Địa ngục bị khổ sở không gián đoạn, là Địa ngục thứ 18 cũng gọi là Địa ngục A Tỳ, tức sâu nhất. Đúng hay không Bác không trả lời, vì mỗi người hiểu một cách. Cháu nghe người nào nói thuận lý thì cháu tin.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022