Will the collision of galaxies disturb the Three Realms (solar system)

Ngày đăng: 03-06-2022

Every 10,000 years, the Earth is fatally fought by civilized people with all kinds of bombs: Atomic bombs, gas bombs, electronic bombs, photon bombs, etc... to destroy each other. This brings people from the civilization age back to the stone age


Student asked:
 
Uncle! NASA says that the Andromeda Galaxy will collide with the Milky Way, which includes our solar system, after about 3.75 billion years. So, will this collision disturb the organization of the Three Realms?
 
Teacher replied
 
According to the Buddha's Legendary Diary, our Earth’s lifespan is 10 billion years. In the Earth's core, hydrogen gas burns and it takes 10 billion years to burn out, and then the Earth disintegrated. Currently, this Earth has existed for 7.5 billion years, so there are 2.5 billion years left before it runs out of hydrogen gas and self-disintegrates. 
 
Every 10,000 years, the Earth is fatally fought by civilized people with all kinds of bombs: Atomic bombs, gas bombs, electronic bombs, photon bombs, etc... to destroy each other. This brings people from the civilization age back to the stone age. 
 
When humanity fights with bombs that destroy almost all life, the Four Heavenly Kings will throw large stones to level the works that civilized people have built in order to erase all remnants of civilized people. 
 
Regarding the US space agency NASA information: The Andromeda Galaxy will collide with the Milky Way Galaxy including our solar system in about 3 billion 750 million years. This is what scientists say. Please understand by fact to find out whether scientists say it right or wrong.
 
Until now scientists have not known that the Earth was spinning and flying through space at a speed of 1800 km per hour.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi:
 
Thưa bác. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA nói: Thiên hà Andromeda (Thiên hà Tiên Nữ) sẽ va chạm với Thiên hà Milky Way có hệ mặt trời chúng ta trong đó, trong khoảng 3,75 tỉ năm nữa. Vậy sự va chạm này có làm xáo trộn trật tự các Tam giới không, thưa bác? 
 
Thầy trả lời:
 
Theo Huyền Ký của Đức Phật dạy Trái Đất của chúng ta đang sống có tuổi thọ là 10 tỷ năm. Trong ruột Trái Đất cháy khí Hydro, 10 tỷ năm mới cháy hết. Nên Trái Đất bị rã ra. Hiện nay Trái Đất này tồn tại được 7,5 tỷ năm rồi còn lại 2,5 tỷ năm nữa là hết khí Hydro tự tan rã. 
 
Trái Đất cứ 10.000 năm bị loài người văn minh đánh nhau chí tử bằng các loại: Bom nguyên tử, bom khí tử, bom điện tử, bom quang tử v.v... tiêu diệt nhau. Đưa con người từ thời kì văn minh trở về thời kì đồ đá. 
 
Khi loài người đánh nhau bằng các loại bom tiêu diệt sự sống gần hết. Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương mới cho ném các viên đá to để san bằng các công trình mà loài người văn minh xây dựng, để xóa hết tàn tích của người văn minh. 
 
Còn Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA nói: Thiên hà Andromeda (Thiên hà Tiên Nữ) sẽ va chạm với Thiên hà Milky Way có hệ mặt trời chúng ta trong đó trong khoảng 3 tỷ 750 triệu năm nữa. Đây là của các nhà khoa học nói. Cháu hãy hiểu bằng khoa học để tìm hiểu các nhà khoa học nói đúng hay sai.
 
Đến giờ phút này các nhà khoa học còn không biết Trái Đất đang quay và bay trong không gian với tốc độ 1800 km 1 giờ.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022