Why the more one practices Zen Buddhism, the bigger one’s ego becomes

Ngày đăng: 24-05-2022

Those who don't want to attach to Dharma should let go of their imagination and view-attachment, so they can be free from Dharma attachment.


Students asked 1/5:
 
Zen Buddhists often find themselves thinking and doing right but always see the mistakes of their Master, their predecessors, their brothers or their fellow practitioners. What's the cause? And does it affect their lives and the path to liberation?
 
Teacher replied:
 
Those who practice Zen Buddhism but often see faults in others, are disciples of wandering saints. Their path to liberation is closed completely by the Deity who manages causes and effects.
 
Trò hỏi 1/5:
 
Người tu Thiền tông mà hay thấy mình nghĩ gì, làm gì cũng đúng và cứ thấy cái sai của Thầy, của người đi trước, của Huynh đệ hoặc bạn đồng tu với mình. Là do điều gì, và có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình và con đường giải thoát không?
 
Thầy trả lời:
 
Người tu Thiền tông, mà hay thấy người khác sai, người tu này là đệ tử của các vị thánh lang thang đó. Con đường giải thoát bị Vị Thần quản lý đóng cứng cửa lại.
Students asked 2/5:
 
Why do people have little ego when they start practicing. They are gentle and kind. But once they know more, their ego becomes bigger. Who harms their honor, they get angry and keep being angry  for a long time?
 
Teacher replied:
 
This cultivator has become a saint.
 
Trò hỏi 2/5:
Tại sao mới về tu thì cái “tôi” nó ít, tính tình hiền lành nết na, mà một thời gian khi hiểu biết nhiều thì cái tôi càng nhiều hơn, ai đụng đến danh dự của mình là nổi sân và tức giận thời gian rất lâu ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Người tu này được thành thánh rồi.
Student asked 3/5:
 
Those who practice Zen Buddhism have the following characteristics as hatred, competition, jealousy, contempt, suspicion, listening to unwholesome people, and they look down on seniors or the person who introduces them to Zen Buddhism. Will this affect their practice?
 
Teacher replied:
 
These people are eternally reincarnated in misery.
 
Trò hỏi 3/5:
 
Người tu Thiền tông mà có tánh: Sân si, hơn thua, đố kỵ, miệt thị, nghi kỵ, nghe lời người bất thiện, để cùng nhau xem thường người đi trước, hoặc người giới thiệu mình vào Bí mật Thiền tông. Thì có ảnh hưởng gì đến việc tu tập của mình không?
 
Thầy trả lời:
 
Người này vĩnh kiếp mãi trầm luân.
Student asked 4/5:
 
Uncle, Why is it said that ”Pure Zen is a serene place, and pure people are different from ordinary people as they are living separately in a spiritual realm, cultivating their mind, detaching from their body”?
 
Teacher replied:
 
Practicing Pure Zen is living a serene  life. Practicing Pure Zen is not the same as the practices of ordinary people. Practicing Pure Zen means only living with one’s true nature, human nature and Buddha nature, and letting go of envy, competition…
 
Trò hỏi 4/5
 
Thưa Bác! Vì sao nói “Thiền thanh tịnh là nơi Cực Lạc, người thanh tịnh đã khác người trần, sống riêng trong cõi tinh thần, trau dồi tâm trí sắc thân chẳng màng”?
 
Thầy trả lời:
 
Tu Thiền thanh tịnh là sống an lạc, tu Thiền thanh tịnh là không như người bình thường, chỉ sống với tánh chân thật của mình là tánh người và tánh Phật; sống không hơn thua, không tranh giành,...
Student asked 5/5
 
Teacher, how can I stop attaching to Dharma so that I can always see my own mistakes and no longer see others’ ones? 
 
Teacher replied
 
Those who practice Zen Buddhism but don't want to attach to Dharma should let go of their imagination and view-attachment, so they can be free from Dharma attachment.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi 5/5:
 
Thưa Thầy, làm sao để không còn chấp Pháp nữa, để luôn thấy cái lỗi của mình và không còn thấy cái lỗi của người khác ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Người tu Thiền Tông mà không muốn chấp Pháp, thì Buông cái Tưởng và Kiến chấp, thì chấp pháp hết liền.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022