Why is the country, which is able to help put Buddha’s teachings into practice, under the name “Spotless”

Ngày đăng: 23-11-2022

If the leaders of the world dutifully follow Buddha’s teachings in the 24th teaching, the “Spotless” country brings great blessings to humankind


Student asked 1/7:
 
Ms. Hoang Thi Thu Hong asked you which country was able to help Buddha’s teachings become applicable to everyone? And you said that if the world is unable to find a solution, look for it in the “Spotless” country. Please help me answer why the country has this name?
 
Teacher replied:
 
The “Spotless” country is the country where there is no power struggles because power belongs to the people. Therefore, it is called “Spotless” country, which means the people do not tear each other apart for power. 
 
Trò hỏi 1/7
 
Thưa bác, chị Hoàng Thị Thu Hồng hỏi Bác câu 20 là: “Quốc gia nào có khả năng giúp lời dạy của Đức Phật có thể áp dụng được?”. Bác trả lời: “Nếu thế giới không tìm ra giải pháp, hãy tìm đến nước Vô Cấu để hỏi.” Thưa Bác con xin hỏi, nước này tại sao lại có tên là Vô Cấu ạ?
 
Thầy trả lời
 
Nước Vô Cấu là nước không tranh giành quyền lực, vì quyền lực thuộc về nhân dân, nên gọi là “nước Vô Cấu”. Tức nước không cấu xé giành quyền lực.
 

Student asked 2/7:

Where is the “Spotless” country in the world map?
 
Teacher replied:
 
The “Spotless” country is in the eastern of Southeast Asia. 
 
Trò hỏi 2/7
 
Nước Vô Cấu này nằm ở đâu trên bản đồ thế giới, thưa Bác?
 
Thầy trả lời
 
Nước Vô Cấu này nằm ở phương Đông của Đông Nam Á.
Student asked 3/7:
 
Why is it necessary to go to the “Spotless” country in order for humans and the Earth to continue to exist.
 
Teacher replied:
 
The “Spotless” country is where the Buddha essence is released. In order to save the world and mankind from early destruction, it is necessary to listen to Buddha’s teachings about 3 parts of this earth organization and the reasons for mankind’s early destruction.
 
First, humans have to know about 3 parts of the earth organization. 
 
Part 1: How many periods do human organizations have? 
Part 2: What responsibilities do invisible species organizations have?
Part 3: What are the goals of religious organizations?
 
First, humans have to learn thoroughly the 3 parts, then humans can understand the truths on earth and Human Nature’s 4 parts are appropriately adjusted:
 
- First is imagination: Without evil imagination, imagination nature is adjusted to Kindness - Decorum - Uprightness - Wisdom - Right Belief
- Second is greed: Without greed, humans do not take away possessions from anyone.
- Third is evil: Without evil, humans do not want to harm anyone. 
- Fourth is view-attachment: Without view-attachment, i.e. no longer assume we are always right, never wong; humans become humble and gentle. 
 
If the leaders of the world learn 3 parts of the earth organization mentioned above, their 4 parts of human nature make the world peaceful.
 
And if they try a little more to read the 24th chapter of Buddha's Teaching, the war between the nations immediately stops.
 
And if they try further to read the book of Physical Scientific Zen Buddhist teachings and unlock the Buddha eyes and wisdom, humans on earth live together as siblings in a family. War never happens.
 
Trò hỏi 3/7
 
Thưa Bác, tại sao muốn loài người và trái đất tiếp tục tồn tại, thì phải đến nước Vô Cấu này ạ?
 
Thầy trả lời
 
Vì ở nước Vô Cấu này là nơi công bố tinh hoa của Đạo Phật, trong đó có phần Đức Phật viết về: Muốn cứu trái đất và nhân loại không bị diệt vong sớm thì phải nghe lời trình bày của Đức Phật về 3 phần tổ chức ở trái đất này, và lý do gì loài người bị diệt vong sớm.
 
Trước hết loài người phải biết tổ chức 3 phần ở trái đất, gồm:
 
Phần 1: Tổ chức loài người ở trái đất có mấy thời kỳ.
Phần 2: Tổ chức các loài vô hình ở trái đất có nhiệm vụ gì.
Phần 3: Tổ chức các đạo giáo ở trái đất này để làm chi.
 
Đầu tiên loài người phải học cho thông 3 phần nêu trên, thì trí con người sẽ hiểu im được sự thật ở trái đất này, thì tánh con người tự nhiên được chuẩn đúng lại 4 phần tánh của con người, gồm:
 
- Một là tưởng: Con người không còn tưởng tượng nữa, thì tánh tưởng của con người được chuẩn lại: nhân - nghĩa - lễ - trí - tín.
- Hai là tham: Tánh con người không còn tham lam nữa. Tức không còn chiếm lấy vật gì của người khác.
- Ba là ác: Tánh con người không còn ác độc nữa, tức muốn hại ai.
- Bốn là kiến chấp: Tánh con người không còn kiến chấp nữa, tức không còn cho Ta là tài giỏi nữa. Tánh người mà không kiến chấp, thì người này tự nhiên rất hiền lành.
 
Nếu các vị lãnh đạo thế giới chỉ cần học ba phần nói trên thôi, thì bốn thứ tánh của những vị này làm cho thế giới yên bình ngay. 
 
Còn các vị chịu khó thêm một chút ngồi đọc bài thứ 24 của Đức Phật trình bày, thì chiến tranh các nước tức khắc dừng lại liền.
 
Còn các vị chịu khó thêm một chút nữa, ngồi đọc Quyển giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền tông Việt Nam, mà tri và kiến tánh Phật của quý vị mở ra thì ở Trái đất này, loài người chúng ta sẽ sống xem nhau là anh em ruột thịt vậy. Chiến tranh không khi nào xảy ra.

Student asked 4/7:

 
Why did Shakyamuni Buddha give the “Spotless” country this great honor?
 
Teacher replied:
 
Because the “Spotless” country has descendants of the dragon and fairy, the Buddha gives this honor to the country. However, the fact that this honor is realized depends on the “Spotless” country’s leaders. 
 
Trò hỏi 4/7
 
Thưa Bác, tại sao nước Vô Cấu này lại được Đức Phật Thích Ca trao cho danh dự lớn đến như thế ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Vì ở nước Vô Cấu này có cốt cách nòi giống “con Rồng, con Tiên”, nên Đức Phật trao cho danh dự này, còn danh dự này có thực hiện được hay không là do các vị lãnh đạo quốc gia nước Vô Cấu.
Student asked 5/7:
 
Does the “Spotless” country only take this noble responsibility in the Shakyamuni Buddha era?
 
Teacher replied:
 
Because the “Spotless” country is responsible for releasing humanity quintessence, Shakyamuni Buddha gives this mission to the country in order to have world peace, no more war; and the people live in harmony, no more conflict.
 
Trò hỏi 5/7
 
Thưa Bác, nước Vô Cấu này nhận nhiệm vụ cao quý này vào thời của Đức Phật Thích Ca thôi hay sao ạ?
 
Thầy trả lời
 
Vì ở nước Vô Cấu này là nước có nhiệm vụ phổ biến ra tinh hoa của nhân loại, nên Đức Phật Thích Ca trao cho nhiệm vụ này, để thế giới không còn chiến tranh nữa, loài người sống yên bình không tranh giành hơn thua nữa.

Student asked 6/7:

If the leaders of the world ignore Buddha’s teachings in the 24th teaching, what effects does the “Spotless” country suffer?
 
Teacher replied:
 
If the leaders of the world ignore Buddha’s teachings in the 24th teaching, the “Spotless” country does not fulfill its responsibility. The people of the “Spotless” country will die in war, and the country will be destroyed by horrible man-made bombs. 
 
Trò hỏi 6/7:
 
Thưa Bác, nếu lãnh đạo các quốc gia trên thế giới không quan tâm đến lời dạy của Đức Phật trong bài 24. Vậy nước Vô Cấu này có bị ảnh hưởng gì không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Nếu lãnh đạo các quốc gia trên thế giới không quan tâm đến lời dạy của Đức Phật trong bài 24, thì nước Vô Cấu không làm tròn nhiệm vụ của mình, nhân dân nước Vô Cấu này sẽ chết theo chiến tranh, sẽ bị hủy diệt bởi những quả bom kinh khủng do loài người chế tạo ra!

Student asked 7/7:

If the leaders of the world dutifully follow Buddha’s teachings in the 24th teaching, what happens to the “Spotless” country?
 
Teacher replied:
 
If the leaders of the world dutifully follow Buddha’s teachings in the 24th teaching, the “Spotless” country brings great blessings to humankind. Humans in coming generations will have eternal gratitude for this “Spotless” country.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 04/22/2022
 
Trò hỏi 7/7
 
Thưa Bác, nếu lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, quan tâm và làm theo đúng lời Phật dạy trong bài 24, thì nước Vô Cấu này sẽ như thế nào ạ?
 
Thầy trả lời
 
Nếu lãnh đạo các quốc gia trên Thế giới quan tâm, và làm theo đúng lời của Đức Phật dạy trong bài 24, thì nước Vô Cấu này tạo được phước lớn cho nhân loại. Nhân loại Thế giới đời đời nhớ ơn nước Vô Cấu này vậy.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 22/04/2022