Why is it so difficult to establish Buddhism on Earth?

Ngày đăng: 25-05-2022

Buddhism was founded because the Prince Bodhisattva Thuong Ho Minh (Svetaketu) from Tusita heaven came down to earth to ask for approval to establish Buddhism including up to 6 dharmas


Student asked 1/3
 
In a previous Zen question and answer session, I heard that it is easy to establish all other religions on this earth, but it is very difficult for Buddhism to be established; but you haven’t explained why. Everyone and I really want to know the reasons. Although I don’t know if my Zen understanding level is good enough to ask you this question, I still want to ask. I hope you will answer the question for me and everyone!
 
Teacher replied:
 
Let me explain for you two reasons as follows:
 Reason 1: There are three religions established by the Head of Saint on Earth, including:
 
- First is Deity Way: Established to perform rituals and execute cause and effect law. This is humankind’s need on earth. No one disagrees, so it is very easy to establish Deity’s Way.
 
- Second is Saint Way: Founded to teach people to live in Kindness - Decorum - Uprightness - Wisdom - Right Belief. This is humankind’s need on earth. No one disagrees, so it is very easy to establish Saint Way.
 
- Third is the Fairy Way: Set up to teach people to live in harmony, not to break the law, and not to violate cause and effect law. This is humankind’s need on earth. No one disagrees, so it is very easy to establish the Fairy Way.
 
The World Head Wandering Saints also establish 3 religions, including:
 
1- The religion of Epiphany: Help people to generate much imagination to practice this religion, which is beneficial for people with a high level of imagination. This is humankind’s need on earth. Because no one stands in the way of the World Head Wandering Saint establishing a religion, it is effortless to establish epiphany religion.
 
2-  The religion of Love: Assist individuals in loving one another and coexisting happily on this planet. This is the best religion on the planet. Because no one stands in the way of the World Head Wandering Saint establishing Love religion, it is very easy for Love religion to be founded. 
 
3- The religion of Charity: Encourage individuals to be charitable to one another, not to kill each other, treat others like blood brothers. This is a great and awesome religion on earth, so no one stands in the way of the World Head Wandering Saint establishing Charity religion. Therefore, it is really easy for Charity religion to be set up.
 
 Reason 2: Buddhism was founded because the Prince Bodhisattva Thuong Ho Minh (Svetaketu) from Tusita heaven came down to earth to ask for approval to establish Buddhism including up to 6 dharmas. On this earth, the Crown Prince Bodhisattva Thuong Ho Minh is from another planet, so it is very difficult to establish a religion.
 
Why is it difficult? Because on this earth, up to 80% of the population are forsaken spirits, who like fighting and taking everything. The Buddhism that Crown Prince - Bodhisattva Thuong Ho Minh in Tusita heaven planet came down to earth and asked Deities - saints - fairies council for help was not easy to proceed. Deities - saints - fairies did not dare to help, for the fear that forsaken spirit species would make use of Buddhism to earn money from their practices. The Deities - Saints - Fairies council did not support, so it was very difficult to establish Buddhism.
 
Trò hỏi 1/3:
 
Con nghe trong phần giải đáp trước có câu là “tất cả các đạo khác lập ra ở trái đất này thì rất dễ, còn đạo Phật lập ra thì lại rất khó”, nhưng thầy chưa trả lời. Hôm nay, con và mọi người cũng rất muốn biết lý do vì sao? Mặc dù con không biết là con có đủ đô để hỏi câu hỏi này với thầy hay không nhưng con vẫn muốn hỏi. Mong thầy trả lời cho con và mọi người cùng được biết ạ!
 
Thầy trả lời:
 
Cháu nghe trong phần giải đáp trước có câu là “tất cả các đạo khác lập ra ở trái đất này thì rất dễ, còn đạo Phật lập ra thì lại rất khó” nhưng bác chưa trả lời, hôm nay cháu muốn biết lý do tại sao, bác Nguyễn Nhân trả lời cho cháu rõ 2 lý do như sau:
 
★ Lý do 1: Các đạo do vị Thánh chủ trái đất lập ra 3 đạo, gồm: 
 
Một là đạo Thần. Lập ra để hành các lễ và thực thi nhân quả. Đây là nhu cầu của loài người ở trái đất. Không ai ngăn cản, nên đạo Thần lập ra rất dễ.
 
Hai là đạo Thánh. Lập ra để dạy con người sống trong Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín. Đây là nhu cầu của loài người ở trái đất. Không ai ngăn cản, nên đạo Thánh lập ra rất dễ.
 
Ba là đạo Tiên. Lập ra để dạy con người sống an nhàn, sống không phạm pháp, không nhân quả. Đây là nhu cầu của loài người ở trái đất. Không ai ngăn cản, nên đạo Tiên lập ra rất dễ.
 
Còn Thánh chúa thế giới lập ra cũng 3 đạo, gồm:
 
Một là đạo Hiển linh. Giúp cho con người phát ra tưởng nhiều để vào đạo này tu, có lợi ích cho người có tưởng nhiều. Đây là nhu cầu của loài người ở trái đất. Không ai ngăn cản vị Thánh chúa lập ra đạo, nên đạo Hiển linh lập ra rất dễ.
 
Hai là đạo Tình thương. Giúp cho con người thương yêu nhau để sống yên bình với nhau trên trái đất này. Đây là đạo hay nhất ở trái đất. Không ai ngăn cản vị Thánh chúa Thế giới lập ra đạo Tình thương, nên đạo Tình thương này lập ra ở trái đất rất dễ.
 
Ba là đạo Bác ái. Giúp cho con người bác ái đồng loại, không sát hại nhau, xem nhau là huynh đệ. Đây là đạo hay, rất tuyệt ở trái đất, nên không ai ngăn cản vị Thánh chúa Thế giới lập ra đạo Bác ái này, do đó đạo Bác ái lập ra ở trái đất này rất dễ.
 

★ Lý do 2: Đạo Phật là do vị Thái tử Bồ tát Thường Hộ Minh ở hành tinh cõi trời Đâu Suất xuống trái đất xin lập ra đạo Phật, nhưng có đến 6 pháp môn tu. Ở trái đất này xem vị Thái tử - Bồ tát Thương Hộ Minh là người ở hành tinh khác, nên lập đạo rất khó.

Vì sao khó? Vì ở trái đất này có đến 80% là loài Cô hồn, thích giành giật của người khác. Đạo Phật của Thái tử - Bồ tát Thường Hộ Minh ở hành tinh cõi trời Đâu Suất xuống trái đất xin lập ra, xin các vị Thần - Thánh - Tiên giúp đỡ, các vị Thần - Thánh - Tiên không dám giúp đỡ, vì sợ các loài Cô hồn chiếm lấy đạo Phật hành các nghề để kiếm tiền nên các vị Thần - Thánh - Tiên không giúp đỡ, nên đạo Phật lập ra rất khó là vậy.


Student asked 2/3:
 
Earth is home of Deities and Saints.
 
If Deities and Saints allow and support the Omniscience and Almighty one to enter their home, in order to establish a religion, what advantages and disadvantages do Deities and Saints have, uncle? 
 
Teacher replied
 
The Four Heavenly Kings own this Earth.
 
The Deities - Saints - Fairies are the managers of this Earth. Each one has their own mission. These people help the Omniscience and Almighty one to establish Buddhism, they have merit, but no harm. 
 
Trò hỏi 2/3:
 
Trái đất là nhà của Thần và Thánh. 
 
Việc Thần, Thánh cho phép và hỗ trợ vị Toàn năng Toàn giác vào nhà của mình, để lập đạo thì Thần và Thánh có lợi ích hay thiệt hại gì không, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Chủ trái đất này, là của các vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương làm chủ. 
 
Các vị Thần - Thánh - Tiên là những vị Quản lý Trái đất này. Mỗi vị có một nhiệm vụ riêng. Các vị này giúp vị Toàn năng Toàn giác lập ra đạo Phật, thì các vị có Công đức, chứ không có hại gì.
Student asked 3/3:
 
When we tell the truth about human ego, no one accepts it. What’s more, they even hate us. I want to know why people love lies and hate truths. It's like they're living in a reincarnated cycle but they think it's real. As for the sixth method, which is the Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism, clearly stating the truths in this world and the path to be free from samsara, they assume it's crazy, and dreamy?
 
Teacher replied:
 
You need to know, this Earth is an early world. Those who say the right things are hated by liars, that's it. As for the sixth method, the Buddha taught Liberation, free from birth and death cycle. As a result, no one comes to beg them, so they hate it as well. 
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
 
Trò hỏi 3/3:
 
Khi nói sự thật về cái tôi của con người, thì không ai chịu chấp nhận, ngược lại họ còn ghét mình nữa. Vậy cho con hỏi, tại sao con người lại ưa thích sự giả dối mà ghét sự thật. Cũng giống như họ ở trong luân hồi mà nghĩ là thật. Còn pháp môn thứ 6 là đạo Phật Khoa học Thiền Tông, nói rõ sự thật ở thế giới này và con đường giải thoát, thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì họ lại cho là điên, khùng, mơ tưởng xa vời? 
 
Thầy trả lời:
 
Cháu phải biết, Trái đất này là thế gian. Người nào nói việc ngay thẳng, thì người gian dối họ rất ghét là vậy. Còn pháp môn thứ 6, Đức Phật dạy Giải Thoát, tức ra ngoài sinh tử luân hồi, không còn ai đến cầu xin họ, nên họ cũng rất ghét, là vậy.
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022