Why do I always feel two opposing forces in my head?

Ngày đăng: 03-06-2022

Don't be scared, but proudly and bravely talk to them, then forsaken spirits will be afraid of you.


Student asked 1/3:
 
One time while I was talking to the opposite person, suddenly there was a pushing force inside me that arose so strongly that it made me startle and my whole body started shaking. At that time my body was as light as a feather for a period of 1 to 2 seconds, then it’s gone. So, what is this phenomenon?
 
Teacher replied:
 
This happens when the negative electromagnetic species in your body are expelled.
 
Trò hỏi
 
Trong một lần, con nói chuyện với người đối diện, khi con phát ra tiếng nói, thì bỗng nhiên có một lực đẩy bên trong người con phát ra rất mạnh làm con giật mình và làm rung toàn thân, lúc này thân con nhẹ như không có, trong khoảng thời gian 1 đến 2 giây, xong mất. Vậy, hiện tượng này là như thế nào ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Đây là các loài âm ở trong người cháu xuất ra đó.

Students asked 2/3:

I have a phenomenon that my head is very uncomfortable in a way that sometimes I cannot control myself, like there are two forces opposing each other. I think my human nature wants to pull back, but my Buddha nature wants to get out. This phenomenon caused me painful headaches, discomfort, anger, frustration. I am still conscious when it happens to me, but I don't know how to get rid of it. Could you help me get out of it, please?
 
Teacher replied
 
Such a phenomenon in your head is the symptom of the negative species interfering with your body. When the negative species disturb you, you smile and say: show me more, I’m not scared of you, forsaken spirit. If you talk with them like that a few times, forsaken spirits will not make a fool of you anymore. Don't be scared, but proudly and bravely talk to them, then forsaken spirits will be afraid of you. Remember the statement: A Wandering spirit will only mistreat others perceived to be weaker. As a saying goes:
 
Ghosts watch people's faces for their entertainment
Scaring chicken-hearted people is a ghosts’ hobby.
In lamented ghost and devil world
Cowards are the slaves of forsaken spirits.
 
Day by day bowing to forsaken spirits.
Life by life, be a slave to forsaken spirits, how stupid you are.
Desire liberation, please don't practice.
Spend your time creating merit, instead of practicing.  
 
Trò hỏi:
 
Con có hiện tượng là trên đầu con nó rất khó chịu, nhiều lúc không làm chủ được bản thân, như có hai thế lực đang đối kháng với nhau, giống như tánh người thì muốn kéo lại, còn tánh Phật thì muốn thoát ra vậy. Hiện tượng này nó phát ra làm cho con lúc đó rất đau đầu, khó chịu, nóng nảy, bực bội, con biết như vậy, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào để cho nó hết được. Thầy biết chỉ giúp con cách thoát ra khỏi nó, được không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cháu có hiện tượng trên đầu như vậy. Đây là các loài âm phá cháu đó. Khi các loài âm phá cháu, cháu cười và nói: Phá nữa đi, đồ Cô hồn, tao không sợ đâu. Cháu nói như vậy vài lần, thì Cô hồn không phá cháu nữa. Cháu đừng có sợ. Cháu phải trực diện nói với nó, thì Cô hồn sợ cháu. Cháu hãy nhớ câu: Người nào nhát, thì Cô hồn mới phá. Vì vậy, nhân gian có câu:
 
Ma bắt coi mặt người ta. 
Người nào nhút nhát, thì Ma hù hoài. 
Thế giới Ma Quỷ trần ai. 
Người nào nhút nhát, tay sai Cô hồn. 
 
Ngày ngày cúi lạy Cô hồn
Cả đời suốt kiếp tớ Hồn vì ngu. 
Muốn Giải Thoát đừng có tu. 
Lo tạo Công đức, chớ tu làm gì. 

Students asked 3/3:
 
Twice in my dream, I saw Wandering Saints with a very large appearance. For the first time, this wandering saint looked at me and smiled. After a while, I dreamed for the second time, I saw a group of  forsaken spirits and this Wandering saint appeared in front of me, the other forsaken spirits asked me to follow the wandering saint. I answered: What do I follow the wandering saint for? Hearing this, they were very angry and even tried to threaten me, but I was not afraid. In this second dream, it is special that this wandering saint's face was partially obscured. I want to know, why I had such a dream twice?
 
Teacher replied:
 
Twice in your dream, the person you met is the wandering saint on this earth. Your response proves that your Zen Zong practice is very secure. Keep it up! Persistence is needed to the end so that the saints can not deceive you, so you can return to the Buddha world very safely.
 
Trò hỏi:
 
Trong giấc mơ, con mơ 2 lần, thấy Thánh chúa với dáng vẻ rất to lớn. Lần thứ nhất thì ông Thánh chúa này nhìn con và cười. Một thời gian sau mơ lần thứ hai, là thấy một đám cô hồn và ông Thánh chúa này xuất hiện trước mặt con, đám cô hồn kia rủ con hãy đi theo Thánh chúa. Con trả lời là: Ta theo Thánh chúa để làm gì? Thấy vậy chúng rất tức và còn đe dọa thêm, nhưng con cũng không sợ. Nhưng mà lần thứ hai này, cái đặc biệt là trên mặt của ông Thánh chúa này bị che khuất mất một phần. Cho con hỏi là, 2 lần đều mơ thấy giấc mơ như vậy, là sao ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Hai lần, cháu mơ thấy giấc mơ như vậy, là cháu thấy ông Thánh Chúa lang thang ở trái đất này đó. Cháu tu Thiền Tông như vậy là rất vững rồi. Cháu cố gắng kiên trì như vậy, mấy ông Thánh Chúa không lường gạt được cháu. Cháu trở về Phật giới rất an toàn.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022