Why do I always feel two opposing forces in my head?

Ngày đăng: 03-06-2022

Don't be scared, but proudly and bravely talk to them, then forsaken spirits will be afraid of you.


Students asked:
 
I have a phenomenon that my head is very uncomfortable in a way that sometimes I cannot control myself, like there are two forces opposing each other. I think my human nature wants to pull back, but my Buddha nature wants to get out. This phenomenon caused me painful headaches, discomfort, anger, frustration. I am still conscious when it happens to me, but I don't know how to get rid of it. Could you help me get out of it, please?
 
Teacher replied
 
Such a phenomenon in your head is the symptom of the negative species interfering with your body. When the negative species disturb you, you smile and say: show me more, I’m not scared of you, forsaken spirit. If you talk with them like that a few times, forsaken spirits will not make a fool of you anymore. Don't be scared, but proudly and bravely talk to them, then forsaken spirits will be afraid of you. Remember the statement: A Wandering spirit will only mistreat others perceived to be weaker. As a saying goes:
 
Ghosts watch people's faces for their entertainment
Scaring chicken-hearted people is a ghosts’ hobby.
In lamented ghost and devil world
Cowards are the slaves of forsaken spirits.
 
Day by day bowing to forsaken spirits.
Life by life, be a slave to forsaken spirits, how stupid you are.
Desire liberation, please don't practice.
Spend your time creating merit, instead of practicing.  
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi:
 
Con có hiện tượng là trên đầu con nó rất khó chịu, nhiều lúc không làm chủ được bản thân, như có hai thế lực đang đối kháng với nhau, giống như tánh người thì muốn kéo lại, còn tánh Phật thì muốn thoát ra vậy. Hiện tượng này nó phát ra làm cho con lúc đó rất đau đầu, khó chịu, nóng nảy, bực bội, con biết như vậy, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào để cho nó hết được. Thầy biết chỉ giúp con cách thoát ra khỏi nó, được không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cháu có hiện tượng trên đầu như vậy. Đây là các loài âm phá cháu đó. Khi các loài âm phá cháu, cháu cười và nói: Phá nữa đi, đồ Cô hồn, tao không sợ đâu. Cháu nói như vậy vài lần, thì Cô hồn không phá cháu nữa. Cháu đừng có sợ. Cháu phải trực diện nói với nó, thì Cô hồn sợ cháu. Cháu hãy nhớ câu: Người nào nhát, thì Cô hồn mới phá. Vì vậy, nhân gian có câu:
 
Ma bắt coi mặt người ta. 
Người nào nhút nhát, thì Ma hù hoài. 
Thế giới Ma Quỷ trần ai. 
Người nào nhút nhát, tay sai Cô hồn. 
 
Ngày ngày cúi lạy Cô hồn
Cả đời suốt kiếp tớ Hồn vì ngu. 
Muốn Giải Thoát đừng có tu. 
Lo tạo Công đức, chớ tu làm gì. 
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022