Which organization in the invisible realm holds the right to expedite the destruction of humanity and the Earth

Ngày đăng: 23-11-2022

Hungry Ghost Nature: clingy to human body and nature, instigating wrongdoing, so that human nature cannot create merit, reincarnating into Hungry Ghost species to avoid the Deity’s cause and effect execution.


Student asked:
 
Ms. Hoang Thi Thu Hong asked you: "Does the invisible realm influence wars in the world?" and you replied: "According to the Buddha's teaching, human war is caused by karma. The invisible realm controls.”
 
Which organization in the invisible realm holds the right to expedite the destruction of humanity and the Earth? What is their motive? and How can they do it?
 
The teacher replied:
 
The Buddha taught: Controlling the human body involves 6 types of natures which are:
 
1. Buddha Nature: Borrowing the body and human nature to create merit and bring it back to the Buddha world and become a Buddha.
 
2. Human nature: There are 16 small natures, obeying Buddha nature’s command.
 
3. Saint Nature: Encourage people to live with Kindness - Decorum - Uprightness - Wisdom - Right Belief, to be eligible to be a man.
 
4. Fairy Nature: Assist people live leisurely, not do wrong things, not believe in wrong things to suffer the causal effect!  
 
5. Deity Nature: Follow humans to manage the human body and nature and execute causes and effects.
 
6. Hungry Ghost Nature: clingy to human body and nature, instigating wrongdoing, so that human nature cannot create merit, reincarnating into Hungry Ghost species to avoid the Deity’s cause and effect execution.
 
Someone who lives with the Hungry Ghost nature, then
 
1/ Specialize in stealing from others.
2/ Want to kill other people
3/ Force others to bow down to them.
4/ Must listen to whatever the hungry ghosts says
etc…
 
Based on the facts I presented above, using your scientific mind, you can answer your question by yourself.
 
Let me tell you more:
 
- My task is to keep the Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism Teaching book, given by the Buddha to "Dragon Woman", who is a woman in "Dragon Land". This "Dragon Land" woman has been handed the book over to me to preserve and memorize for over 60 years.
 
- Today the book is put to use. You are free to ask anything you want to ask.
 
- I will answer clearly and distinctly according to physical science.
 
- But I only answer for those with a clear intelligence.
 
- Those who have negative and positive electromagnetic frequencies, in which the positive electromagnetic ratio must be from 10/10 or 9/10, can comprehend. The rests with positive electromagnetic frequencie of 8/10 or less, are completely unable to perceive the words of the Buddha taught in this lesson 24. To make things worse, these people may even revile the Buddha!
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 04/22/2022
 
Trò hỏi:
 
Chị Hoàng Thị Thu Hồng có hỏi câu 26: “Cõi vô hình có chi phối đến các cuộc chiến tranh trên Thế giới hay không?” Bác trả lời: “Theo lời dạy của Đức Phật, chiến tranh của con người là do nghiệp. Cõi vô hình điều khiển.” 
 
Thưa Bác! Đẳng cấp nào trong cõi vô hình điều khiển để thúc đẩy sự hủy diệt của loài người và trái đất. Lý do gì họ làm như vậy và làm bằng cách nào?
 
Thầy trả lời:
 
Đức Phật dạy: Điều khiển thân người có 6 thứ tánh. Gồm:
 
1. Tánh Phật: Mượn thân và tánh người tạo công đức mang trở về Phật giới, thành Phật.
 
2. Tánh Người: Có 16 thứ tánh nhỏ, làm theo sự điều khiển của tánh Phật.
 
3. Tánh Thánh: Giúp tánh người sống: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín. Đúng tư cách của một con người.
 
4. Tánh Tiên: Giúp tánh người sống nhàn hạ. Không làm bậy, không tin bậy để rồi bị nhân quả!
 
5. Tánh Thần: Theo quản lý thân và tánh Người. Thực thi nhân quả. 
 
6. Tánh Ngạ Quỷ: Kè kè theo thân và tánh Người, xúi làm bậy, để tánh Người không tạo được công đức, vào loài Ngạ Quỷ sống, để tránh Vị Thần thực thi nhân quả.
 
Người nào mà sống với tánh Ngạ Quỷ rồi, thì 
 
1/ Chuyên giành giật của người khác. 
2/ Muốn giết người khác
3/ Bắt người khác phải quỳ lạy mình. 
4/ Ngạ quỷ nói gì cũng phải nghe
vv…
 
Cháu xem Bác trình bày các phần nêu trên. Cháu lấy trí khoa học của cháu để biết.
 
Bác cũng nói rõ cho các cháu biết: 
 
- Nhiệm vụ của Bác là giữ quyển Giáo lý Đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông Việt Nam. Do Đức Phật trao cho “Long Nữ”, tức người Nữ ở “Đất Rồng”. Người Nữ “Đất Rồng” này giao lại cho Bác gìn giữ, học thuộc lòng trên 60 năm nay. 
 
- Ngày nay đem ra sử dụng. Các cháu muốn hỏi gì tự do hỏi. 
 
- Bác sẽ trả lời rõ ràng và rành mạch theo khoa học vật lý. 
 
- Nhưng Bác chỉ trả lời cho những người có trí tuệ sáng suốt biết. 
 
- Người nào có tần số điện từ âm dương, mà điện từ dương phải từ 10/10, hay 9/10, thì mới tiếp nhận được. Còn những người có tần số điện từ dương từ 8/10 trở xuống, thì hoàn toàn không tiếp nhận được lời của Đức Phật dạy trong bài 24 này. Có khi những người này còn chửi Đức Phật nữa là khác!
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 22/04/2022