Which Cases Blacken Merit

Ngày đăng: 23-11-2022

As for merit, whether it exists or not is a matter of merit. When you naturally feel happy in your heart, that's when you have merit.


Student question 1/6
 
I lent your books to others. In my mind, I thought that by lending them, I could accumulate merit”. Uncle! Is this thought considered impure in accumulating merit?
 
Teacher answer:
 
When you lend the books to others, don't think too much about it. If someone praises or thanks you, just smile. Only then will your action create pure merit.
 
As for merit, whether it exists or not is a matter of merit. When you naturally feel happy in your heart, that's when you are receiving merit.
 
Trò hỏi câu 1/6:
 
Cháu có cho một số người mượn sách của bác viết. Trong ý thức, cháu nghĩ “cho mượn như vậy sẽ tạo được Công đức”. Thưa bác! Cháu nghĩ như vậy có phải là thiếu trong sáng trong việc tạo Công đức không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cháu cho người khác mượn sách của bác viết, cháu đừng nghĩ gì hết. Khi nào người ta khen và cám ơn, chỉ biết cười là đủ, thì mới gọi là trong sáng.
 
Còn chuyện Công đức có hay không là chuyện của Công đức. Khi nào tự nhiên trong lòng cháu nghe vui là có Công đức đó.

Student question 2/6

Many people download the Zen Buddhism Q&A video on thientong.com from Tan Dieu Zen Zong Pagoda and upload them to Youtube. Does this create pure merit? Because the person who uploads the video first will get more views than those who upload later.
 
Teacher answer
 
If you do it for the sake of your own reputation, then it's not pure merit. No matter how much merit you accumulate, the deities will blacken it. 
 
Those who accumulate merits for their reputation will easily be deceived by the wandering saints. 
 
Merits accumulated for the sake of reputation are not pure merits, and the deities will not introduce them to the Ritual Committee. No matter how much merit they accumulate, they cannot return to the Buddha World. Unless the person has a mission to do so.
 
Trò hỏi câu 2:
 
Cháu thấy có nhiều người tải video Giải đáp Thiền tông trên trang thientong,com của chùa Thiền Tông Tân Diệu rồi đẩy lên You tube. Như vậy có tạo được Công đức trong sáng không ạ? Vì nếu người nào nhanh tay đẩy lên You tube trước thì được nhiều người biết đến, còn người nào đẩy lên sau thì không được.
 
Thầy trả lời:
 
Phần này, người nào tạo Công đức như vậy gọi là tạo Công đức vì danh, có bao nhiêu Công đức cũng bị vị thần bôi đen hết. Người nào tạo Công đức bằng danh thì dễ bị các vị Thánh lang thang gạt. Công đức mà tạo bằng danh thì Công đức không trong sáng, vị thần không giao cho Ban Nghi lễ, dù có bao nhiêu Công đức cũng không về Phật giới được, trừ trường hợp người có nhiệm vụ này. 

Student Question 3/6:

I intended to share my knowledge about Zen Zong Buddhism to help others and to accumulate merits. However, after you said that those who follow Zen Zong Buddhism should have a physical science background, I dare not share anymore.
 
I think people who have physical science knowledge usually don't follow any religion. When I mention Buddhism in my sharings, I think they will have a barrier in their mind. So is it okay for me to say that 'Zen Buddhism is solely a philosophy'? Will I violate any rules?
 
Teacher Answer:
 
It's okay for you to speak normally about Zen Zong Buddhism, but remember not to advertise it unless you are authorized to do so. Saying that Zen Buddhism is a philosophy is okay and does not violate any rules.
 
Trò hỏi câu 3:
 
Cháu định nhiều lần chia sẻ để cho mọi người biết và cũng là để tạo Công đức. Nhưng khi nghe bác giải đáp, bác nói “người theo Thiền tông, phải là người có kiến thức khoa học vật lý” nên cháu không dám chia sẻ nữa.
 
Vì cháu thấy, những người có kiến thức khoa học vật lý thì thường không theo đạo nào. Mình nói pháp môn Thiền tông là đạo Phật là họ đã có rào cản trong tâm trí. Vậy, cháu nói “Thiền tông là một triết lý” thôi, có bị vi phạm gì không ạ? Xin bác chỉ cho cháu!
 
Thầy trả lời:
 
Cháu nói Thiền tông một cách bình thường là được, nhớ không tuyên truyền, trừ người nào có nhiệm vụ là được. Cháu nói Thiền tông là một triết lý là được, không vi phạm gì hết.

Student question 4/6
 
Uncle, now I understand that accumulating merits means creating a golden body for a Buddha. When I talk with my Zen Zong friends and mention the golden body of the Buddha, will the merits be invalidated or  will I seem too overconfident?
 
Teacher answer
 
The merits we create on this Earth are blackened so that we can live in this material world. However, When you're ready to return to the Buddha's realm, and cease all worldly affairs, your merits will no longer be blackened. At that point, you'll be able to see the Buddha’s navigator and return to the Buddha's realm.
 
Trò hỏi câu 4:
 
Thưa bác! Bây giờ, con hiểu được tạo Công đức là tạo ra Kim thân một vị Phật. Khi trao đổi cùng bạn Thiền tông, hay nhắc đến Kim thân Phật thì Công đức có bị bôi đen không hay chấp ngã không?
 
Thầy trả lời:
 
Ở trái đất này, người tạo Công đức là phải bị bôi đen để sống với thế giới vật chất này. Khi nào gần trở về Phật giới, cháu không còn giao dịch làm ăn nữa thì Công đức mới không bị bôi đen, để cháu nhìn thấy Hoa tiêu của vị Phật mà trở về Phật giới

Student Question 5/6:
 
Uncle! When my biological parents give me some money, I use that money to create merit. So, do my parents also receive merit? And how can I help my parents receive merit?
 
Teacher Answer:
 
You took the money from your biological parents, created merit, and then told your parents about it. If your parents are happy, they will also receive merit. If they are not happy, they will not receive any merit.
 
Trò hỏi câu 5:
 
Thưa bác! Khi cha mẹ ruột mình cho mình một số tiền, mình dùng tiền ấy tạo Công đức. Vậy, cha mẹ có được Công đức không? Và nguyện làm sao để cha mẹ có Công đức ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cháu lấy số tiền của cha mẹ ruột cho cháu, cháu tạo Công đức, cháu nói cho cha mẹ cháu biết, cha mẹ cháu vui là cha mẹ cháu có Công đức, còn cha mẹ cháu không vui thì cha mẹ cháu không có Công đức.

Student question 6/6

Uncle! Offering to a Buddha teaching Liberation Dharma method creates merit. So If you are also teaching the liberation Dharma method, and are a practitioner without cultivation and without accomplishment, why don't you allow Zen Zong Buddhist followers to offer you, so that they can receive merit?
 
Teacher answer:
 
I am only a composer, what qualifications do I have to ask for offerings? It's best to find another way to create merit with your money.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism on 01/21/2022
 
Trò hỏi câu 6:
 
Thưa bác! Ngày xưa, khi Đức Phật dạy pháp môn Giải thoát thì cúng dường cũng có Công đức. Vậy, bây giờ bác cũng đang dạy pháp môn Giải thoát, là một vị Đạo nhân vô tu vô chứng, sao bác không để cho Phật tử Thiền tông cúng dường, để tụi cháu có Công đức ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Bác chỉ là một Soạn giả, làm gì đủ tư cách để các cháu cúng dường. Số tiền này, cháu tìm cách khác để tạo Công đức là tốt nhất.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 21/01/2022