What is so special about Scientific Zen Buddhist Teaching

Ngày đăng: 03-06-2022

This teaching book is the top secret of Buddhism.


Student asked 1/4:
 
Uncle! Why do so many people want to know about the Scientific Zen Buddhist Teaching? Is there anything special about it?
 
Teacher replied:
 
The Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhist Teaching Book, also known as the Nonverbal Sutra in Buddhism, is unique in the following ways: 
 
1. This teaching book is the top secret of Buddhism. 
 
2. This teaching book is reserved for readers who desire liberation. 
 
3. If this teaching book fell into the hands of monks who sell amulets, sorcerers, or shamans, it would be cursed and torn up right away. 
 
So, this teaching book is unique in these ways.
 
Trò hỏi 1/4: 
 
Thưa Bác! Tại sao có rất nhiều vị hỏi về quyển Giáo lý đạo Phật Thiền tông như vậy? Có gì đặc biệt ở quyển Giáo lý không, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam mà trong đạo Phật gọi là Kinh Vô Tự, rất đặc biệt như sau:
 
- Quyển Giáo lý này là tuyệt mật của đạo Phật.
 
- Quyển Giáo lý này chỉ dành riêng cho người tu muốn giải thoát đọc thôi.
 
- Quyển Giáo lý này đưa cho mấy vị thầy bán bùa, mấy vị thầy phép, mấy vị thầy cúng thì họ chửi và xé bỏ ngay. Nên gọi là đặc biệt.
Student asked 2/4
 
Uncle, those who follow Zen Buddhism practice 3 parts: 
 
1 Desire for liberation. 
 
2 Try to create pure merit. 
 
3 Clearly understand the way to the Buddha world. 
 
So is there anything else that we need to learn from  the unpublished Scientific Zen Buddhist Teaching book, uncle? Can you explain to us what else we should learn?
 
Teacher replied
 
The above 3 parts are enough. Nothing else is needed. 
 
Trò hỏi 2/4:
 
Thưa bác. Người tu theo pháp môn Thiền Tông thực hiện được 3 phần như: 
 
1. Ham muốn giải thoát. 
 
2. Cố gắng tạo ra công đức. 
 
3. Rõ thông lộ trình đường về Phật giới. 
 
Vậy có cần học thêm những gì trong Giáo lý chưa công bố ra nữa không, thưa bác? Nếu cần phải học thêm những gì? Xin bác giải rõ cho nhóm chúng con rõ thông ạ? 
 
Thầy trả lời:
 
3 phần nêu trên là đủ rồi. Không cần gì hết.
Student asked 3/4:
 
It is very difficult to establish Buddhism, and it is not less difficult to publish this Zen Zong Dharma. To establish Buddhism, it requires the approval of the Four Heavenly Kings and the help of a council of Deities, Saints, and Fairies. To publicize Zen Zong Dharma, does it require the help or approval from those men, uncle?  
 
Teacher replied
 
I can't answer this question for you. When the Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhist Teaching is allowed to be published by the government, I will give you one copy. After reading, you will have the answer for all of your questions. 
 
Trò hỏi 3/4:
 
Đạo Phật được lập ra rất khó và việc công bố pháp môn Thiền Tông này cũng rất khó, không kém gì. Đạo Phật muốn được lập ra phải được sự cho phép từ 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương và sự trợ giúp của Ban Thần Thánh Tiên, vậy việc công bố Pháp môn Thiền Tông, có cần sự trợ giúp hay cho phép của các vị trên không, thưa Bác? 
 
Thầy trả lời:
 
Phần này, Bác không trả lời cho cháu biết được.
 
Khi nào quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam được Nhà nước cho phép xuất bản, Bác tặng cho cháu một quyển, thì cháu biết được tất cả những gì mà cháu thắc mắc.
Student asked 4/4:
 
The Physical Scientific Zen Buddhist Teaching book is the Nonverbal Sutra. So how can the Dragon Woman see the writing in the book? There are no characters, no writing, so what eyes did the dragon woman use for the texts to become visible?
 
Teacher replied:
 
The Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhist Teaching book is also known as the Nonverbal Sutra. To write this book, Buddha chose a super tiny font, only the ink lines can be seen, and texts were invisible. The dragon woman used a magnifying glass to magnify it, so she could see the text and then write it down.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
 
Trò hỏi 4/4:
 
Quyển Giáo lý Đạo Phật khoa học Thiền tông là Kinh vô tự. Vậy sao Long Nữ đọc ra chữ được? Vô tự không có văn tự, chữ viết. Vậy Long Nữ nhìn bằng mắt gì mà chữ viết hiện ra?
 
Thầy trả lời:
 
Quyển Giáo lý Đạo Phật vật lý Thiền tông Việt Nam, cũng gọi là Kinh vô tự. Là quyển kinh Đức Phật viết chữ rất nhỏ, chỉ thấy lằn mực thật nhỏ, không thấy chữ. Long Nữ sử dụng kính lúp phóng đại ra, nên Long Nữ nhìn được chữ rồi viết lại.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022