What is enlightenment on letters and enlightenment by Buddha’s Seeing and Knowing

Ngày đăng: 03-06-2022

Enlightenment on perceiving and entering into Buddha's Seeing and Knowing means enlightenment by our Seeing Nature and Knowing Nature of Buddha Nature within ourselves


Student asked:
 
Uncle, as Uncle said nowadays there are many people who are enlightened on words and letters. But only a few people who are enlightened on perceiving and entering into Buddha's Seeing and Knowing. So what is enlightenment by Buddha’s Seeing and Knowing? And what is enlightenment upon words and letters? Please explain to us clearly.
 
Teacher replied:
 
Enlightenment on words & letters: Comprehend books.
 
Enlightenment on perceiving and entering into Buddha's Seeing and Knowing is scarcity. It means enlightenment by our Seeing Nature and Knowing Nature of Buddha Nature within ourselves. 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi:
 
Thưa bác. Nghe bác nói hiện nay người ngộ thiền trên văn tự thì nhiều. Còn ngộ thiền trên tri kiến Phật thì rất ít. Vậy người ngộ bằng tri kiến Phật là ngộ như thế nào? Còn ngộ trên văn tự là ngộ làm sao? Xin bác giải rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ. 
 
Thầy trả lời:
 
Ngộ thiền trên văn tự: Đọc sách hiểu.
 
Ngộ thiền bằng tri kiến Phật thì rất ít. Tức ngộ bằng tánh Thấy, tánh Biết của tánh Phật của mình.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022