What is enlightenment on letters and enlightenment by Buddha’s Seeing and Knowing

Ngày đăng: 03-06-2022

Enlightenment on perceiving and entering into Buddha's Seeing and Knowing means enlightenment by our Seeing Nature and Knowing Nature of Buddha Nature within ourselves


Student asked 1/3:
 
Uncle, as Uncle said nowadays there are many people who are enlightened on words and letters. But only a few people who are enlightened on perceiving and entering into Buddha's Seeing and Knowing. So what is enlightenment by Buddha’s Seeing and Knowing? And what is enlightenment upon words and letters? Please explain to us clearly.
 
Teacher replied:
 
Enlightenment on words & letters: Comprehend books.
 
Enlightenment on perceiving and entering into Buddha's Seeing and Knowing is scarcity. It means enlightenment by our Seeing Nature and Knowing Nature of Buddha Nature within ourselves. 
 
Trò hỏi:
 
Thưa bác. Nghe bác nói hiện nay người ngộ thiền trên văn tự thì nhiều. Còn ngộ thiền trên tri kiến Phật thì rất ít. Vậy người ngộ bằng tri kiến Phật là ngộ như thế nào? Còn ngộ trên văn tự là ngộ làm sao? Xin bác giải rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ. 
 
Thầy trả lời:
 
Ngộ thiền trên văn tự: Đọc sách hiểu.
 
Ngộ thiền bằng tri kiến Phật thì rất ít. Tức ngộ bằng tánh Thấy, tánh Biết của tánh Phật của mình.

Student asked 2/3:

Some people say that they read the Lotus Sutra before, so they have already realized what Buddha nature is, while some people also read the Sutra but don't know what Buddha nature is. Is it correct to say that?
 
Teacher replied:
 
If you read the Lotus Sutra and want to realize the Way, you need to know that enlightenment has two parts:
 
1/ If some people fully understand the Buddha's teachings, they are enlightened.
 
2/ If some people know all the 13 paths taught by the Buddha, they are enlightened.
 
If they don't understand what I mentioned above, what they mean is "I read the Lotus Sutra and ... I talk". (“Enlightened to Word” and “I talk” are pronounced the same in Cantonese.)
 
Trò hỏi:
 
Có người nói trước đây tôi đọc được Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nên tôi đã ngộ được Phật tánh là gì rồi, có người cũng đọc như tôi nhưng mà không biết Phật Tánh là gì. Nói như vậy có đúng Không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Người nào đọc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà muốn ngộ Đạo. Cháu phải biết ngộ Đạo có 2 phần:
 
1/ Người nào hiểu hết lời của Đức Phật dạy, gọi là ngộ Đạo.
 
2/ Người nào biết hết 13 con đường đi của Đức Phật dạy, gọi là ngộ Đạo.
 
Còn không hiểu hết các phần nêu trên, gọi là “ngộ nói”, phát âm theo tiếng Quảng Đông của người Trung Quốc.

Student asked 3/3:
 
Dear Uncle, have you passed on the Zen Buddhist top secret to anyone? Currently, in an internal group, a person is sharing strange information different from the 11 books that you’ve re-written.
 
Teacher replied:
 
Regarding this concern, I have not passed the top secret to anyone. Anyone who understands and enlightens the Budda nature, which means knowing Budda nature, can be shared. If not, sharing this secret is extremely dangerous.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi:
 
Thưa bác! Hiện nay bác có truyền riêng bí kíp Thiền Tông cho vị nào chưa bác. Mà hiện nay trong nhóm nội bộ có người chia sẻ sự kì đặc trái chiều so với 11 quyển sách trước đây mà bác viết lại. Liệu người này có chia sẻ đúng với lộ trình của pháp môn Thiền Tông không, thưa bác? Xin bác giải rõ ràng cho nhóm chúng con được rõ thông ạ.
 
Thầy trả lời:
 
Truyền thừa bí kíp Thiền Tông. Bác chưa truyền cho ai. Người nào hiểu Thiền Tông mà ngộ Tánh Phật, tức hiểu Tánh Phật thì mới chia sẻ được. Còn chưa ngộ Tánh, chia sẻ thì rất nguy hiểm.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022