Ways to check if a monk is real or fake

Ngày đăng: 06-05-2022

“It lets one see into one's own true nature and thus attain Buddhahood." Those who see by their own Buddha-nature will become a Buddha.


Student asked:
 
Uncle, some people say that Zen Buddhism has no scriptures, no words to preach, only the mind transmits the mind, but you wrote 11 Zen books, which sound contradictory. They mean that the way you popularize Zen Buddhism is not the right way of "mind transmission". Can you clear this controversy?
Dạ thưa bác, có người nói Thiền Tông là không có văn tự, không một lời để thuyết, chỉ có tâm truyền tâm, còn Thiền Tông của bác viết tới 11 quyển sách thì nghe lạ quá. Dạ thưa bác, người này có ý nói bác truyền Thiền Tông như vậy không đúng kiểu "tâm truyền tâm". Bác có thể trả lời câu thắc mắc này được không ạ? 
 
Teacher replied:
 
The Buddha began teaching Zen Buddhism with these sentences:
 
"Not founded upon words and letters.  This means nothing is written.
 
“A special transmission outside scriptures” This liberation method is transmitted privately. 
 
“By pointing directly to one's mind” The Buddha pointed out the Buddha nature of each person.
 
“It lets one see into one's own true nature and thus attain Buddhahood." Those who see by their own Buddha-nature will become a Buddha.
Mở đầu Đức Phật dạy pháp môn Thiền Tông bằng câu: 
 
- "Bất Lập Văn tự". Tức không viết bằng văn tự. 
 
- "Giáo ngoại biệt truyền". Pháp môn giải thoát này phải đặc biệt truyền riêng. 
 
- "Trực chỉ chân tánh". Đức Phật chỉ thẳng tánh Phật của mỗi người. 
 
- "Kiến tánh thành Phật". Người nào thấy bằng tánh Phật của mình, thì mới thành Phật được.
 
‘’Mind transmission” method is one of the five methods of utilizing energy to practice according to one's imagination, with realization and accomplishment, following the physical law of causes and effects and reincarnation, which never helps liberation. This means those who practice this cannot return to the Buddha world. To be more specific, transmission of the mind is the transmission of a master's experience to his disciples. Whereas, transmission of “Secret Zen Buddhism” is the transmission of secret words from  the Buddha to posterity.
Còn tâm truyền tâm. Đây là của 5 pháp môn dụng công tu hành, có chứng và có đắc, theo quy luật Nhân quả luân hồi của vật lý, không giải thoát được. Tức không trở về Phật giới được. Nói rõ hơn, truyền tâm ấn, là truyền kinh nghiệm của thầy, truyền cho đệ tử. Còn truyền "Bí mật Thiền Tông". Là truyền những lời Bí mật của Đức Phật, dạy cho hậu thế. 
 
Only the person who received the Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhist Teaching book, also known as the "nonverbal sutra" of the Buddha "Secretly transmitted in the lineage of Zen Buddhism’’ by 36 Zen Patriarchs from India to China to Vietnam passing it to posterity, have enough documents and is eligible for “Secret Zen Buddhism transmission” (the ceremonies to "recognize for a person to know the way to Buddha world ")
Người nào nhận được quyển Giáo Lý Đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông Việt Nam, cũng gọi là "kinh vô tự" của Đức Phật "Bí mật truyền theo dòng thiền tông", do 36 vị tổ Thiền Tông. Ấn Độ - Trung Hoa và Việt Nam, truyền cho hậu thế, thì người này mới có tài liệu, đủ tư cách đứng ra "Truyền Bí Mật Thiền Tông" cho người sau.
 
To check if a monk is real or fake, check the followings:
 
1. For monks with many years of seniority and a divine mind (the supernatural ability to read the minds of others), test them with questions about Buddhism. If they can't answer, they are fake. If they can answer, they are real.
 
2. For monks who have doctorates in Buddhism, test them with questions about the highest level of Buddhist knowledge. If they cannot answer, they are fake. If they can answer, they are real. 
Để kiểm chứng người này thật hay giả, bằng cách là: 
 
1. Các vị thầy tu lâu năm, chứng được tha tâm thông. Kiểm tra người này bằng những câu hỏi về đạo Phật. Nếu người này trả lời không được, là giả. Còn trả lời được, là thật. 
 
2. Các vị thầy tu có bằng tiến sĩ đạo Phật. Kiểm tra người này, bằng những câu hỏi học thức cao tột của đạo Phật. Nếu người này trả lời không được là giả. Còn trả lời được là thật. 
 
Why should we check like that? 
Since this earth is earthly, so cunning and deceitful people are everywhere:
Vì sao phải kiểm tra như vậy?
Vì trái đất này là Thế gian, nên nhiều người gian manh xảo trá lắm:
 
+ There are Buddhist monks who have been following Buddhism for 80 years, and attended 60 summer monastic retreats. When asked what the purpose of Buddha’s teachings is,  they can not answer. They are 100% fake monks.
 
+ There are Buddhist monks who follow Buddhism and claim to be enlightened. Someone asks what enlightenment is in Buddhism, they don't know. They are 100% fake monks.
 
+ There are Buddhist monks who claim to be Zen masters. When asked about  the liberation formula in Buddha’s teachings, they cannot answer. They are 100% fake monks.
 
+ There are Buddhist monks who study for a doctorate in Buddhism. When asked what Nirvana is, they don’t know. They are 100% fake monks. 
+ Có thầy tu theo đạo Phật, được 80 năm, đi học 60 trường hạ. Có người hỏi, Đức Phật dạy tu để được gì? Không trả lời được. Đây là thầy giả 100%.
 
+ Có thầy tu theo đạo Phật, tuyên bố đắc đạo. Có người hỏi, Đức Phật dạy giác ngộ là gì không biết. Đây là thầy giả 100%.
 
+ Có thầy tu theo đạo Phật tuyên bố là thiền sư. Có người hỏi Đức Phật dạy giải thoát, công thức tu làm sao? Không hiểu. Đây là thầy giả 100%.
 
+ Có thầy tu theo đạo Phật, học đến tiến sĩ Phật học có người hỏi: Niết Bàn là gì? Trả lời là không biết. Đây là thầy giả 100%. v.v..
 
So If you want to check if I, who give the recognition for a person to know the way to the Buddha world, is real or fake, you should find top secret scriptures in Buddhism to ask me. If I can't answer, my recognition for a person to know the way to Buddha world is counterfeit. Or, if you want to be sure, you should look for high-level monks certified with the fruition of Arhatship, and tell them to come here to question me. If I can't answer, I am fake. Try to find many monks so that you can expose my fake recognition for people to know the way to Buddha world.
Vì vậy cháu muốn kiểm tra Bác là người "Truyền Bí Mật Thiền tông" giả hay thật. Cháu nên tìm những câu kinh nào bí yếu trong đạo Phật, hỏi bác, nếu bác trả lời không được, thì bác là người Truyền Bí mật Thiền Tông giả. Còn nếu cháu muốn chắc ăn, cháu tìm những vị cao tăng, tu hành thành thánh A La Hán, đến hỏi bác. Nếu bác trả lời không được, thì bác là giả. Vạch mặt bác là người Truyền Bí mật Thiền Tông giả. Cháu cố gắng tìm.
 
I hope you find many Buddhist saints and doctors to come to question me. If you can expose who I am and my fake recognition for a person to know the way to Buddha world, then you will be rewarded with 10 million Vietnamese dong.
Chúc cháu tìm được nhiều vị Thánh tăng và tiến sĩ Phật học đến hỏi, vạch mặt bác là cụ gì, truyền bí mật Thiền Tông giả. Thì cháu được thưởng 10 triệu đồng Việt Nam.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022