Understanding the Phenomenon of Two People with the Same Frequency

Ngày đăng: 23-11-2022

Each individual creates their own karma and lives according to their own Causes and Effects


Student question
 
How should the phrase “Birds have the same feather stick together” be understood correctly?
 
Teacher answer
  
The phrase ”Birds have the same feather” means that If we share the same language, we can communicate effectively and work together.
 
It also implies that If we have the same goal in mind, we'll be able to work together harmoniously for a long time.
 
In Vietnamese folklore, people often say that “if husband and wife work in harmony, they can bail out the Pacific ocean“ to express the same idea, a harmonious couple can overcome any obstacle. 
 
Trò hỏi:
 
Câu “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, hiểu thế nào cho đúng ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Câu “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, hiểu như sau: 
 
Đồng thanh tương ứng: Là cùng tiếng nói hợp, thì làm chung với nhau được.
 
Đồng khí tương cầu: Là cùng chí hướng, thì hợp tác với nhau được bền lâu. 
 
Câu này nhân gian hay nói: Đồng vợ đồng chồng, tát Bể Đông cũng cạn.

Student question
 
Two people have a phenomenon: When person A thinks of something, person B receives the corresponding frequency and knows what person A is thinking, and vice versa. I have two questions: 
 
1- Does this mean that two people have the same frequency to have such interaction?
 
2- Is this similar to the saying "Birds have the same feather stick together"?
 
Teacher answer:
 
If two people A and B have the same frequency, they share the same intentions, and similar calculations, also known as having corresponding voices and will, and corresponding spirits and aspiration.
 
Trò hỏi
 
Hai người có hiện tượng là khi người A phát ra cái gì thì người B nhận được tần sóng đó và biết được người A kia đang phát ra cái gì. Ngược lại, người B phát ra cái gì thì người A kia lại biết được người B đang phát ra cái gì. Trường hợp này có 2 ý, con muốn hỏi là:
 
- Ý thứ nhất: Có phải là 2 người cùng chung tần số nên mới có sự tương tác qua lại như vậy không ạ?
 
- Ý thứ 2: Liệu câu này có hiểu giống như câu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” được không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Hai người A và B có tần số giống nhau thì 2 người này có ý giống nhau, hai người này có tính toán giống nhau, cũng gọi là 2 người có lời nói và ý chí cũng gọi là “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” đó.

Student question: 

In the Three Realms, there are 45 planets with life. Does this have any hidden meanings to the Four- Element Body and the process of consciousness transformation in Zen Zong cultivation? Could you please explain this to us.
 
Teacher answer: 
 
The 45 planets with life in the three realms have no connection to the Four-Element Body or the process of consciousness transformation in Zen Zong cultivation. Each individual creates their own karma and lives according to their own Causes and Effects. Some people may experience a shared accident or karma, which means that they performed a similar action in a past life and now have to bear the same consequences. 
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism on 02/27/2022
 
Trò hỏi:
 
Trong 1 Tam giới có 45 hành tinh có sự sống. Vậy 45 hành tinh trong 1 Tam giới có ẩn ý liên quan gì đến Thân tứ đại và quá trình chuyển hóa tàng thức của người tu Thiền Tông không ạ? Xin bác giải thích cho nhóm chúng con được rõ ạ. 
 
Thầy trả lời:
 
Trong 1 Tam giới có 45 hành tinh có sự sống. Vậy 45 hành tinh trong 1 Tam giới có ẩn ý liên quan gì đến Thân tứ đại và quá trình chuyển hóa, Tàng thức của người tu Thiền Tông không? Hoàn toàn không. Các cháu phải hiểu ai cũng là 1 cá thể riêng, tạo nghiệp riêng, theo Nhân Quả riêng. Có nhiều người bị tai nạn chung gọi là Trùng Nghiệp. Tức những người này các đời trước cùng chung thực hiện 1 việc gì đó nên phải trả nghiệp chung vậy.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022