The Mission of Buddha Nature to the Human World

Ngày đăng: 03-06-2022

The main aim of Buddha Nature into the Human World is to borrow the Body and Human Nature to create merit to bring back to the Buddha world and become a Buddha


Student asked 1/2
 
The main aim of Buddha Nature entering the Human World is to borrow the action of Human Nature to create merit to bring back to the Buddha World and become a Buddha. Besides, Buddha Nature doesn't need to do anything in the human world, right? Thank you for clarifying so that we can understand clearly.
 
Teacher replied
 
Correct. The main aim of Buddha Nature into the Human World is to borrow the Body and Human Nature to create merit to bring back to the Buddha world and become a Buddha. If Buddha Nature borrowed human body and Human Nature to practice, or do something else, it is subjected to causes and effects, and cannot return to the Buddha Realm. 
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi:
 
Nhiệm vụ chính của Tánh Phật vào Thế giới loài người mượn cái hành của Tánh Người tạo Công Đức để mang về Phật giới để được thành Phật. Ngoài ra Tánh Phật không cần làm bất cứ thứ gì ở thế giới loài người nữa phải vậy không bác? Nhờ bác giải rõ cho nhóm chúng con được hiểu rõ ạ. 
 
Thầy trả lời:
 
Đúng rồi. Nhiệm vụ chính của Tánh Phật vào Thế giới loài người là mượn Thân và Tánh Người tạo Công Đức để mang trở về Phật giới, thành Phật. Nếu Tánh Phật mà mượn Thân và Tánh Người để tu, hay làm chuyện gì khác là bị nhân quả, không trở về Phật Giới được.

Student asked 2/2:
 
When Buddha Nature enters the Three Realm, it borrows Human Nature to create merit. So does Buddha Nature need to follow any principles of this negative and positive physical world? After the Buddha-nature has stuck to the principles, the human-nature agrees to create merit for the Buddha-nature to bring back. So how does Human Nature manifest itself as a consensus to create merit?) Could you please answer for us clearly? 
 
Teacher replied
 
This world is a world that swirls and attracts matter and positive and negative elements. A Buddha-nature only needs to focus on borrowing the body and the Human-nature to create merit. Don't believe what others say. If you believe something and follow it, you will be subjected to causes and effects and have to follow reincarnation. A Buddha-nature borrows the body and the human-nature must comply with: 
 
1. Live in Kindness - Decorum - Uprightness - Wisdom - Right Belief, in order to be a right person.
 
2. Live in peace. Don't do anything to get Causes and Effects. Waiting for the Buddha to announce the Liberation Dharma. Learn the Formula, create merit and bring back to the Buddha World. 
 
3. Living: Care about your own business. Don't believe in what others say, otherwise we will create more  karma. 
 
4. Living: Have a family, we should take care of the family. 
 
5. Living: Have a Fatherland, we should take care of the Fatherland. 
 
This is the living rule of a Buddha-nature who borrows the Body and the human-nature on this Earth.
 
Trò hỏi:
 
Thưa bác. Khi Tánh Phật vào mượn Tánh Người để tạo công đức. Vậy Tánh Phật có cần tuân thủ nguyên tắc gì của thế giới vật lý âm dương này không, thưa bác? Sau khi Tánh Phật đã tuân thủ nguyên tắc thì Tánh Người mới đồng thuận tạo công đức cho Tánh Phật mang về. Vậy Tánh Người biểu hiện như thế nào là đồng thuận tạo Công Đức. Xin bác giải đáp cho nhóm chúng con được rõ thông ạ? 
 
Thầy trả lời:
 
Thế giới này là thế giới cuốn hút vật chất và âm dương. Tánh Phật mượn thân và Tánh Người tạo công đức thì cứ lo tạo. Đừng nghe ai nói gì cũng tin. Tin mà làm nữa thì bị nhân quả phải theo luân hồi. Tánh Phật mượn thân và Tánh Người phải tuân thủ khi mang thân Người như sau:
 
1. Sống Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín để đúng tư cách con người.
 
2. Sống Nhàn hạ. Đừng có làm gì hết mà bị Nhân Quả. Chờ ngày vị Phật cho công bố pháp môn Giải Thoát ra. Học Công Thức, tạo Công Đức mang trở về Phật Giới.
 
3. Sống: Lo làm ăn. Đừng nghe ai nói gì cũng tin mà bị nghiệp.
 
4. Sống: Có gia đình phải lo cho gia đình.
 
5. Sống: Có Tổ Quốc phải lo cho Tổ Quốc.
 
Đây là quy tắc sống của Tánh Phật mượn Thân và Tánh Người sống ở Trái Đất này.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022