The Mission of Buddha Nature to the Human World

Ngày đăng: 03-06-2022

The main aim of Buddha Nature into the Human World is to borrow the Body and Human Nature to create merit to bring back to the Buddha world and become a Buddha


Student asked
 
The main aim of Buddha Nature entering the Human World is to borrow the action of Human Nature to create merit to bring back to the Buddha World and become a Buddha. Besides, Buddha Nature doesn't need to do anything in the human world, right? Thank you for clarifying so that we can understand clearly.
 
Teacher replied
 
Correct. The main aim of Buddha Nature into the Human World is to borrow the Body and Human Nature to create merit to bring back to the Buddha world and become a Buddha. If Buddha Nature borrowed human body and Human Nature to practice, or do something else, it is subjected to causes and effects, and cannot return to the Buddha Realm. 
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi:
 
Nhiệm vụ chính của Tánh Phật vào Thế giới loài người mượn cái hành của Tánh Người tạo Công Đức để mang về Phật giới để được thành Phật. Ngoài ra Tánh Phật không cần làm bất cứ thứ gì ở thế giới loài người nữa phải vậy không bác? Nhờ bác giải rõ cho nhóm chúng con được hiểu rõ ạ. 
 
Thầy trả lời:
 
Đúng rồi. Nhiệm vụ chính của Tánh Phật vào Thế giới loài người là mượn Thân và Tánh Người tạo Công Đức để mang trở về Phật giới, thành Phật. Nếu Tánh Phật mà mượn Thân và Tánh Người để tu, hay làm chuyện gì khác là bị nhân quả, không trở về Phật Giới được.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022