The Convergence of Science and Spirituality in the Fourth Industrial Revolution

Ngày đăng: 29-05-2022

When people are civilized, they should live according to the knowledge of Physical Science. Whatever people think or act should also follow the times they live in.


Student asked 1/4:
 
In terms of science and spirituality in religions, which thoughts and behaviors should people have to be appropriate, proper and progressive? I would like to thank you very much, for being about to give me a clear answer.
 
Teacher replied:
 
★ Living in this world, we must live with scientific knowledge to understand the world. When people are uncivilized, they live by human imagination. When people are civilized, they should live according to the knowledge of Physical Science. Whatever people think or act should also follow the times they live in. 
 
For example: When people were not civilized, we traveled by horseback or carriage. When people are civilized, we drive cars or other mechanical means. We don’t travel by horse or carriage anymore. 
 
★ As for Spirituality, when people were uncivilized and did not understand what the invisible realm was, they believed whatever they heard. Therefore, those with ambition make up sacred things to do two parts as follows:
 
1. Scam people who are too superstitious in order to get their money.
 
2. They command these superstitious people to follow their schemes.
 
★ As for religion, when people were uncivilized, religions were established to help people with too much imagination to rely on religion. When they  pray, it helps to calm down their imagination. When humans are civilized, deciphering all Invisible species, we must live with the knowledge of civilized scientific people. Religions become historical values only.
 
Trò hỏi 1/4:
 
Giữa Khoa học và vấn đề tâm linh trong các tôn giáo, con người nên có suy nghĩ và hành vi nào cho phù hợp, đúng đắn và tiến bộ nhất ạ? Con xin cảm ơn Bác rất nhiều, vì đã trả lời cho con được rõ thông ạ?
 
Thầy trả lời:
 
★ Chúng ta sống ở thế giới này, phải sống bằng kiến thức khoa học thì mới hiểu thế giới này được. Khi con người chưa văn minh, thì chúng ta sống theo cái tánh tưởng của con người. Khi con người văn minh rồi, thì phải sống theo kiến thức Khoa học vật lý. Con người suy nghĩ hay hành động gì, cũng phải theo thời đại của chúng ta sống.
 
Ví dụ: Khi con người chưa văn minh, thì chúng ta di chuyển bằng cưỡi ngựa hay xe ngựa. Khi con người văn minh rồi, thì chúng ta di chuyển bằng ô tô hay những phương tiện máy móc khác. Chớ chúng ta không thể di chuyển bằng cưỡi ngựa hay xe ngựa nữa.
 
★ Còn nói về Tâm linh. Khi con người chưa văn minh, không hiểu Cõi vô hình là gì, nghe ai nói gì cũng tin. Vì vậy, những người có kiến thức tham vọng, họ bày ra những chuyện linh thiêng để thực hiện hai phần như sau: 
 
1. Lừa đảo những người quá mê tín, để lấy tiền của những người mê tín này. 
 
2. Họ sai khiến những người mê tín này, làm theo mưu đồ của họ. 
 

★ Còn tôn giáo: Khi con người chưa văn minh thì tôn giáo lập ra, để giúp cho con người nào phát tưởng ra nhiều quá, để nương vào tôn giáo, cầu xin hay cầu nguyện, để bình yên tánh tưởng của con người. Khi con người văn minh rồi, giải mã được tất cả các loài Vô hình, thì chúng ta phải sống với kiến thức của người văn minh khoa học. Tôn giáo để làm di tích lịch sử mà thôi. 


Student asked 2/4:
 
What criteria should be based on to assess a successful project?
 
Teacher replied:
 
A certain successful project must base on 2 factors:
 
First is science.
 
Second is reality.
 
Trò hỏi 2/4:
 
Để một dự án nào đó được thành công, thì nên dựa vào tiêu chí gì ạ, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Một dự án nào đó được thành công, thì phải dựa vào 2 yếu tố: 
 
Một là, khoa học. 
 
Hai là, thực tế.

Student asked 3/4:

Can the invisible world interfere with the success or failure of people's daily tasks?
 
Teacher replied:
We live in this material world, taking care of material things, which is human need. The invisible world is also called the Spiritual world. It is the need of superstitious people. Success or failure, in a man's daily life, is thanks to the man's wisdom or folly.
 
Trò hỏi 3/4:
 
Thế giới vô hình có thể can thiệp đến sự thành công hay thất bại, trong những công việc hằng ngày của con người không, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 

Chúng ta sống nơi thế giới vật chất này, chỉ lo cho vật chất, là nhu cầu của con người. Thế giới vô hình gọi là thế giới Tâm linh là nhu cầu của những người mê tín, dị đoan. Việc thành công hay thất bại, trong những công việc hằng ngày của con người, là do sự khôn ngoan hay dại khờ của con người mà thôi. 


Student asked 4/4:
 
Why do some people who are already scientists believe in superstitions and do such absurd things?
 
Teacher replied:
 
Those who are already Scientists but believe in superstitions and do unreasonable things are Scientists who have not yet mastered Physical Science, so they are so superstitious.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
 
 
Trò hỏi 4/4:
 
Tại sao có những người đã là nhà Khoa học rồi mà lại tin vào những điều mê tín, làm những điều vô lý, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Những người đã là nhà Khoa học rồi, mà lại tin vào những điều mê tín, làm những điều vô lý, những người này là nhà Khoa học chưa nắm vững về Khoa học vật lý, nên họ mới mê tín như vậy.
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022