Scientists claim that nuclear reactors in Africa are 2 billion years old, is this real or fake?

Ngày đăng: 03-06-2022

the matter created by humans can't last for more than 10 thousand years, let alone a 2-billion-year old nuclear reactor in Africa


Student asked 1/2:
 
Scientists discovered the evidence of a nuclear reactor in Africa in 1972, dating from around 2 billion years ago. It is a relic of a previous civilization, isn’t it?
 
Teacher replied:
 
Scientists don't know how long 2 billion years is. You have to know, the matter created by humans can't last for more than 10 thousand years, let alone a 2-billion-year old nuclear reactor in Africa. 
 
The nuclear reactor in Africa was built by German scientists in 1903. When Germany colonized Gabon, Germans built a uranium reactor in the Uranium mountain of Gabon - Africa in 1903.
 
When Germans lost World War II in 1945, some German engineers were captured by the US and Russian troops and some died, so this reactor was abandoned.
 
In 1972, people restored but did not use it, and then propagated that this reactor had existed for nearly 2 billion years. But some people still believed it. Humans were tricked by the epiphany, and now they've been tricked by scientists. It's a shame to have a human body, the most intelligent species on this planet.
 
Trò hỏi 1/2:
 
Thưa Bác! Vào năm 1972, các nhà khoa học tìm ra dấu tích của một lò phản ứng hạt nhân, họ xác định niên đại của nó khoảng 2 tỷ năm tại Châu Phi. Vậy, bác cho con hỏi: Nó có phải là thứ còn sót lại của nền văn minh trong quá khứ không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Các nhà khoa học không biết thời gian 2 tỷ năm là bao lâu. Cháu phải biết, vật chất mà loài người tạo ra không thể tồn tại quá 10 ngàn năm thì làm gì có lò phản ứng hạt nhân 2 tỷ năm tại Phi Châu.
 
Lò phản ứng hạt nhân ở Châu Phi được các nhà khoa học nước Đức xây dựng vào năm 1903, khi nước Đức chiếm được Gabon làm thuộc địa, nên người Đức mới xây dựng lò phản ứng Urani ở núi Urani của nước Gabon - Phi Châu từ năm 1903.
 
Khi người Đức thua trận thế chiến thứ 2 vào năm 1945, các kỹ sư người Đức bị quân đội Mỹ và Nga bắt một số và một số chết, nên lò phản ứng này bị bỏ hoang.
 
Đến năm 1972, người ta mới khôi phục lại nhưng không sử dụng, rồi tuyên truyền lò phản ứng này đã tồn tại gần 2 tỷ năm, vậy mà cũng có người tin. Loài người bị hiển linh lừa, nay lại bị các nhà khoa học lừa nữa, thật là uổng mang thân người là trí tuệ bậc nhất ở hành tinh này.
Student asked 2/2
 
Uncle, Are the pyramids a mark of a modern civilization in the past? 
 
Teacher replied
 
The pyramids were built about 2700 years ago. That is 150 years before Shakyamuni Buddha was born, at the end of the Bronze Age, and the beginning of the Civilization period. 
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi 2/2:
 
Thưa bác. Kim tự tháp có phải là dấu tích của nền văn minh hiện đại ở quá khứ không? Thưa bác. 
 
Thầy trả lời:
 
Kim tự tháp được xây dựng cách nay khoảng 2700 năm. Tức trước lúc Phật Thích Ca khoảng 150 năm. Cuối thời kỳ đồ đồng chuyển sang thời kỳ văn minh.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022