Paramita dharma of Great Master Thuong Hue Ha Nhat

Ngày đăng: 15-05-2022

Zen Buddhism requires no practice, so it does not accomplish anything. The purpose of practicing Zen Buddhism is to return to the old home land to become a Buddha.


Student asked:
Uncle, I used to read a book titled Paramita (to reach the other shore) of Great Master Thuong Hue Ha Nhat, who is a member of Northern Mendicant Sect and a late  monk at Linh Quang pagoda in District 4. The book teaches how to recite the Buddha's name as follows:
Thưa Bác! Trước kia con có đọc một quyển sách có tựa đề là: Pháp môn Đáo bỉ ngạn của đại sư Thượng Huệ Hạ Nhật hệ phái khất sĩ Bắc tông, là vị sư đã quá cố ở Chùa Linh Quang Tịnh xá quận tư. Sách có dạy cách niệm Phật như sau: 
 
Recite until your mind is not loving - not hating - not clean - not dirty - not born - not dead, your heart is pure and clear like space, covering and spreading to all living beings, like a Buddha. When reciting, one must listen to who is reciting the Buddha's name, clearly know where the sound of reciting the Buddha's name comes from, and then find and learn from a teacher who can clearly understand that seeing and hearing phenomena. 
Niệm cho đến khi tâm con không thương - không ghét - không sạch - không dơ - không sanh - không diệt, lòng trong sạch sáng suốt như hư không trùm khắp cả muôn loài vạn vật, đồng như Phật vậy. Khi niệm phải lóng tai nghe xem ai đang niệm Phật, biết rõ tiếng niệm Phật phát ra từ đâu, rồi tìm vị Thầy nào minh bạch được chỗ thấy biết đó mà học.
 
For more than 10 years, I have been silently looking for a teacher to help explain my practice.
Con đã âm thầm hơn 10 năm để tìm Thầy giải đáp thắc mắc đó.
 
Until I read your book, I understood that this way of reciting the Buddha's name is a practice to achieve a clear, pure, and natural Seeing nature, i.e to realize one's true Buddha nature and how to live with it. And, only returning to the Buddha Realm can one live with the Buddha nature without being born or dead, clean or dirty as described in the book by this Great Master. Is my understanding complete, Uncle? 
Đến khi con đọc sách của Bác, con đã hiểu được cách niệm Phật này chính là cách niệm làm sao để thấy được rõ ràng trong tự nhiên thanh tịnh, tức nhận ra tánh Phật chân thật của mình và làm sao để sống với tánh Phật ấy, và chỉ có trở về Phật giới mới sống được với cái tánh Phật không sanh - không diệt - không sạch - không dơ như vị Đại sư viết trong sách. Con hiểu như vậy có đủ chưa Bác?
 
Teacher replied:
The book titled Paramita (to reach the other shore) of Great Master Thuong Hue Ha Nhat, who is a member of Northern Mendicant Sect and a late  monk at Linh Quang pagoda in District 4. It teaches about reciting the Buddha's name until your mind is not loving - not hating - not clean - not dirty - not born - not dead, your heart is pure and clear like space, covering and spreading to all living beings, like a Buddha. When reciting, one must listen to who is reciting the Buddha's name, clearly know where the sound of reciting the Buddha's name comes from. This is the practicing method of the Northern Sect combined with Pure Land Buddhism.
Quyển sách có tựa đề là Pháp môn Đáo bỉ ngạn của Đại sư Thượng Huệ hạ Nhật, hệ phái khất sĩ Bắc tông, là vị sư đã quá cố Chùa Linh Quang tịnh xá quận tư. Sách có dạy cách niệm Phật như sau: Niệm cho đến khi tâm con không thương - không ghét - không sạch - không dơ - không sanh - không diệt, lòng trong sạch sáng suốt như hư không, trùm khắp cả muôn loài vạn vật, đồng như Phật vậy. Khi niệm phải lóng tai nghe xem ai đang niệm Phật đó, biết rõ tiếng niệm Phật phát ra từ đâu? Đây là lối tu của các vị thầy tu phái Bắc tông pha với Tịnh độ tông.
 
If you practice this dharma method strictly you are certified the fruition of pure sainthood, also called sainthood practice.
Pháp môn này tu thật niêm mật, chứng được quả vị Thánh thanh tịnh mà các ngài gọi là tu chứng thánh.
 
On the contrary, Zen Buddhism requires no practice, so it does not accomplish anything. The purpose of practicing Zen Buddhism is to return to the old home land to become a Buddha. No longer be subjected to birth - old age - illness - death. That's all.
Còn Thiền Tông không tu, nên không chứng cái gì cả. Mà tu Thiền Tông là để trở về quê cũ thành Phật. Để không còn bị sinh - già - bệnh - chết nữa. Chỉ đơn giản có vậy thôi.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022