Life of the survivors after the early doomsday disaster

Ngày đăng: 23-11-2022

4 types of human nature: Imagine - Greed - Evil - view attachments are used so aggressively that it brought people living in the electronic atomic civilization back to the stone age.


Student asked:
 
Uncle! Ms. Hoang Thi Thu Hong asked you: "Who can still survive after the early doomsday disaster?" You replied: "Those who live in deep mountain caves or islands". Uncle! So what will their lives be like?
 
The teacher replied:
The lives of these people are back in the "Stone Age". 4 types of human nature: Imagine - Greed - Evil - view attachments are used so aggressively that it brought people living in the electronic atomic civilization back to the stone age. This is the inevitable law of this cause and effect world.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 04/22/2022
 
Trò hỏi:
 
Thưa Bác! Ở câu 29, Chị Hoàng Thị Thu Hồng có hỏi Bác: “Những ai còn có thể sống sót sau thảm họa diệt vong sớm này?” Bác trả lời: “Những người sống trong hang núi sâu và Hải đảo”. Thưa Bác! Vậy sau đó, cuộc sống của họ sẽ ra sao ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cuộc sống của những người này. Sống trở lại thời kỳ “Đồ Đá”. Cũng bởi con người sử dụng 4 thứ tánh: Tưởng - Tham - Ác độc và kiến chấp quá nhiều. Nên mới đưa con người sống thời kỳ văn minh nguyên tử điện tử trở lại sống vào thời kỳ đồ đá. Đây là quy luật tất yếu của Thế giới nhân quả luân hồi này. 
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 22/04/2022