Knowing that human life is impermanent, why is one still hesitating to create merit?

Ngày đăng: 21-05-2022

The old home is the original home. Pure Nirvana is the Eternal Homeland.


Student asked 1/3:
 
Even though I know that human life is impermanent, and the Three Realms is a burning house, Why do I still hold on to material things and still hesitate to create merit?
 
Teacher replied:
 
This habit is rooted in human nature from time immemorial. This Earth is an "attracting sticky" earth. It’s very hard to get rid of it. At the end of your life, practicing Letting Go is enough.
 
Trò hỏi 1/3:
 
Tại sao con vẫn biết đời người thật vô thường, nhưng con vẫn còn thủ giữ cái của vật chất và việc tại công Đức cứ vẫn chần chừ, mặc dù con vẫn thường nói Tam giới là nhà lửa ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Đây là thói quen tánh người từ muôn thuở. Ở Trái đất này là Trái đất hút - dính làm sao bỏ được. Khi hết tuổi thọ, tu chữ Buông là đủ.
Students asked 2/3:
 
I don’t know why though I want to go back to the original homeland, or I want to be liberated, all of my savings are spent for my children. I am not sure if they are blessed to enjoy it because they do not know anything about morality and do not believe in causes and effects.
 
Teacher replied:
 
This is the karma between you and your family. Just be happy and carefree when performing your karma. Buddha taught:
 
Lamenting material world of causes and consequences
Stepping into causes and effects no one can escape.
The material world on Earth
Creating causes goes with paying for effects
 
Zen Buddhism shows the right way
To release - To stop - To cease - To let go to end reincarnation.
The material world is full of competition
Ones must pay for returning to the Buddha world.
 
If they don't pay, they have to reincarnate
After Zen Buddhism is released, they can go back to their original home.
The old home is the original home.
Pure Nirvana is the Eternal Homeland.
Trò hỏi 2/3:
 
Tại sao con vẫn muốn về lại nguồn cội, là muốn Giải thoát, nhưng tiền bạc con lại dành cho con cái mình nhiều hơn, mặc dù không biết chúng có phước được hưởng không? Trong khi con cái của con chưa biết gì về đạo đức và cũng không tin vào nhân quả?
 
Thầy trả lời:
 
Đây là nghiệp gia đình cháu phải trả. Cứ vui vẻ mà trả, đừng có quan tâm. Đức Phật dạy:
 
Vật chất nhân quả Trần ai
Vào đây tạo quả không ai thoát phần.
Thế giới vật chất dương Trần
Vì tạo nhân quả phải cần trả luôn.
 
Thiền tông chỉ rõ lối đường
BUÔNG - DỪNG - THÔI - DỨT hết đường tử sanh.
Thế giới vật chất đua tranh
Trở về Phật giới phải đành trả thôi.
 
Không trả thì phải luân hồi
Thiền tông ra rồi thì được về quê.
Quê xưa chốn cũ là Quê
Niết bàn Thanh tịnh là Quê Vĩnh hằng.
Students asked 3/3:
 
If one can't decipher all the hidden meanings and unhidden meanings of the Buddha,  should they be recognized to know the Way to the Buddha World?
 
Teacher replied:
 
If you do not fully explain the meaning of the Buddha's words, you should not ask for a “Recognition to know the Way to Buddha World”. Why? Just like if you know how to drive, buy a car, if you don't know how to drive, don't buy a car. How dangerous it is!
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
Trò hỏi 3/3:
 
Và nếu không giải mã hết ẩn ý và không ẩn ý của Phật thì có nên làm đơn xin vào “Bí mật Thiền tông” không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Nếu không giải thích hết ẩn ý lời của Đức Phật dạy, thì không nên làm đơn xin vào “Bí mật Thiền tông” làm gì. Vì sao? Giống như mình biết lái xe thì mới mua xe chạy, còn không biết lái xe, thôi đừng mua xe. Nguy hiểm lắm!
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022