Is Zen Buddhism the Buddha Dharma taught in the Lotus Sutra

Ngày đăng: 06-05-2022

we following the Lotus Sutra must be careful: Do not despise or criticize this Wonderful Dharma Lotus Sutra, or else  you will enter the great fire pit!


Student asked:
 
In the Lotus Sutra, Chapter 2 - Expedient means, the Buddha said to Sariputra:
Sariputra, you should have faith, understand, accept and uphold Buddha's teachings. Tathagata's words are not false. There is no other Dharma, but only one Buddha Dharma.
Uncle, The Buddha taught about the means as well as the 6 methods, in which the first 5 ones, though they have achievements, they only bring physical achievements, but not  help practitioners return to the Buddha world, while only the 6th method opens the door to the Buddha world Is the 6th dharma the Dharma method that the Buddha affirmed in the Lotus Sutra that "there is only one Buddha Dharma"? And is this 6th Dharma method the essence of Buddhism?
 
Trong kinh pháp Hoa, phẩm phương tiện, Đức Phật nói với ông Xá Lợi Phất: 
Xá Lợi Phất, các ông nên 1 lòng tin hiểu, thọ trì lời Phật dạy, lời của Như Lai nói không hư vọng, không có 1 thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa thôi.
 
Dạ thưa bác. Đức Phật dạy các phương tiện, cũng như 6 pháp môn, 5 pháp môn đầu cũng có thành tựu nhưng chỉ thành tựu trong vật lý, không về Phật giới, chỉ có pháp môn thứ 6 là về Phật giới, vậy có phải pháp môn thứ 6, là pháp môn mà Đức Phật đã khẳng định trong Kinh Pháp Hoa "chỉ có một Phật thừa mà thôi" đây mới đúng là cốt tủy của đạo Phật không ạ? 
 
Teacher replied:
 
The Buddha affirmed  in the Lotus Sutra that Tathagata teaches the Buddha Dharma that helps enlightenment and liberation:
- After the spread of the Lotus Sutra, there are too many people calling it the Evil Way!
- After the Lotus Sutra is popularized, too many people think it belongs to demon kings!
Therefore, the Buddha taught further that those who curse Tathagata, their crime is not as serious as scorning the Lotus Sutra.
Therefore, we following the Lotus Sutra must be careful: Do not despise or criticize this Wonderful Dharma Lotus Sutra, or else  you will enter the great fire pit!
 
Đức Phật đã khẳng định nơi Kinh diệu Pháp Liên Hoa rằng Như Lai dạy Phật thừa mới giác ngộ và giải thoát được mà thôi:
 
- Vì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phổ biến ra, có quá nhiều người chửi cho là Tà đạo! 
 
- Vì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phổ biến ra, có quá nhiều người cho là của bọn ma vương! 
 
Nên Đức Phật dạy thêm câu: Người chửi Như Lai, tội không nặng bằng khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
 
Vì vậy chúng ta tu theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hãy thận trọng: Đừng khinh hay chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, mà vào hầm lửa lớn đó! 
 
Dharma Flower is to see a flower
Realizing the Buddha-nature is the enlightenment of Zen.
Zen Buddhism is one-word Zen
Bringing people with merit back to the old hometown.
Zen Buddhism disregards day to night.
People with merit can return immediately
The suffering physical world.
Whenever you practice, you must immediately enter reincarnation.
“Practice” Zen even if practice correctly
Stuck in cause and effect law, shut down the doorway to Homeland.
Want to go home, try to go.
If you have merit, you can go home immediately.
The sacred material world
Don't attach, don't get hooked by any sacredness
In the delusive and greedy physical world
If we have merit, we can easily go back to our original place.
 
Pháp Hoa là thấy cành hoa
Nhận ra Phật tánh là ta ngộ Thiền.
Thiền Tông là nhất tự thiền
Đưa người công đức về miền quê xưa.
 
Thiền Tông không nệ sớm trưa.
Người có công đức là về được ngay
Thế giới vật chất trần ai.
Hễ tu là phải vào ngay luân hồi.
 
Tu thiền mà tu đúng rồi
Là bị nhân quả, hết rồi về Quê.
Muốn về quê, cố gắng về.
Nếu có công đức, về quê được liền. 
 
Thế giới vật chất linh thiêng
Đừng dính, đừng mắc, linh thiêng làm gì
Thế giới vật chất sân si
Nếu có công đức, là đi về nguồn.

Student asked:
 
Dear uncle, Physical Scientific Zen Buddhism is the bloodline which 3 Buddha’s lives of the Past - Present - Future apply the same for humans to escape the positive and negative physical cycle, in order to return to the origin of each individual. Is my understanding correct?
 
Thưa bác. Pháp môn Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông có phải là huyết mạch mà 3 đời chư Phật Quá khứ - Hiện tại - Vị lai áp dụng chung mạch nguồn để áp dụng cho loài người thoát ra ngoài vòng vật lý âm dương, để trở về nguồn cội của chính mỗi người, có đúng vậy không, thưa bác? 
 
Teacher replied:
 
Your question and your understanding is correct.
Câu hỏi và nói ý nghĩa của các cháu rất đúng.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022