Is worshiping for vaccine to be circulated following Buddhist credos

Ngày đăng: 02-06-2022

Those who have solid scientific knowledge do not ask for help from Holy Divines.


Student asked 1/5
 
The fact that the head of a vaccine production agency, ie the leader of an agency with expertise in science, invites a shaman to pray for the vaccine to be circulated soon, is this consistent with current modern science today, uncle? 
 
Teacher replied
 
The head of a Vaccine Manufacturing Facility should have scientific knowledge to be able to produce it.
 
If the leaders of the Vaccine Manufacturing Facility believe in and depend on Deities, Saints, Ghosts, and Demons, if they produce vaccines, people who know science will not dare to use it for themselves and their families.
 
Trò hỏi 1/5:
 
Việc người đứng đầu một cơ quan điều chế vaccin, tức lãnh đạo của một cơ quan có chuyên môn về khoa học, lại mời thầy cúng về cầu cho vaccin sớm được lưu hành, điều này có phù hợp với khoa học hiện đại ngày nay không, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Người đứng đầu một Cơ sở điều chế Vaccine, thì người này phải có kiến thức khoa học, mới điều chế được.
 

Còn người tin tưởng và lệ thuộc vào Thần, Thánh, Ma, Quỷ, mà đứng đầu Cơ sở điều chế Vaccine, nếu điều chế ra, những người biết khoa học, không dám sử dụng cho bản thân và cho gia đình mình.


Student asked 2/5
 
Is it proper for a Buddhist monk to accept an invitation from a leader of a vaccine manufacturing agency to organize a praying session for the vaccine to be circulated? Is this in the credos of Buddhism from then to now, Uncle? 
 
Teacher replied
 
If a monk who practices Buddhism has a Buddist credo book, he does not do superstitious things.
 
Why? 
 
Because Buddhism is a scientific religion, it is not a superstitious religion.
 
Scientists who do not believe in their scientific knowledge often ask the Shaman or the Divine for help. Those who have solid scientific knowledge do not ask for help from Holy Divines. 
 
Trò hỏi 2/5:
 
Việc một thầy tu theo Đạo Phật, nhận lời cầu cúng cho vaccin được lưu hành, theo lời mời của lãnh đạo cơ quan điều chế vaccin, điều này có đúng với cương lĩnh của đạo Phật từ xưa đến nay không, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Vị Thầy nào, tu theo đạo Phật mà có bản Cương Lĩnh, thì không làm chuyện mê tín.
 
Vì sao?
 
Vì đạo Phật là đạo Khoa học, chứ không phải là đạo Mê Tín.
 

Người Khoa Học nào không tin vào kiến thức khoa học của mình, thì họ mới nhờ các vị Thầy Cúng, nhờ các vị Linh Thiêng giúp đỡ. Còn người có kiến thức Khoa học vững vàng, thì không cầu Thần, Thánh giúp đỡ. 


Student asked 3/5
 
After the worship ceremony, if the vaccine project is approved and the vaccine is circulated, who deserves the credit? The person who pays for the worship, or the shaman, uncle?
 
Teacher replied
 
If after conducting a praying ceremony, the vaccine project is approved and the vaccine is circulated, that credit belongs to the shaman. 
 
This vaccine worship only happens in Vietnam, no countries in the world organize such an event.
 
Trò hỏi 3/5:
 
Sau khi tiến hành cầu cúng, nếu dự án vaccin được phê duyệt và vaccin được lưu hành, thì đó là công lao của ai? Của người mời thầy về cúng, hay của ông thầy cúng ạ, thưa Bác? 
 
Thầy trả lời:
 
Nếu sau khi tiến hành cầu cúng, nếu dự án vaccine được phê duyệt và vaccine được lưu hành, thì công lao đó, là của mấy vị Thầy Cúng đó.
 

Chuyện này, chỉ có ở nước Việt Nam thôi, chớ trên Thế giới, có nước nào làm như vậy đâu. 


Student asked 4/5:
 
If the vaccine project is approved and the vaccine is circulated after some people conduct the worship, and then other people follow the practice of worship, what will society be like?
 
Teacher replied:
 
Society will be completely superstitious. Society will be weak and cowardly. Humans are no longer humans but slaves of Holy Divines.
 
Trò hỏi 4/5:
 
Sau khi tiến hành việc cầu cúng, nếu dự án vắc xin được phê duyệt và vắc xin được lưu hành, các nơi khác thấy vậy cũng bắt chước theo, thì xã hội sẽ như thế nào ạ, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 

Thì xã hội sẽ hoàn toàn mê tín. Xã hội sẽ yếu hèn và khiếp nhược. Con người không còn là con người nữa, mà là thích làm nô lệ cho Thần, Thánh.


Student asked 5/5:
 
Based on Buddha's teachings in Buddhism, how should the worship be assessed?
 
Teacher replied:
 
Buddhism is a physical Scientific religion. Those who bring worship to Buddhism spoil Buddhism and transform Buddhism into superstition.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi 5/5:
 
Căn cứ vào các lời dạy của Đức Phật trong đạo Phật, thì việc cầu cúng này nên được đánh giá là hành vi như thế nào ạ, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Đạo Phật là đạo Khoa học Vật lý. Người nào đem cầu cúng vào đạo Phật, thì người này tự bôi đen đạo Phật. Biến đạo Phật là đạo Mê tín, dị đoan.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022