Is there any connection between the Himalayas and the religions of India?

Ngày đăng: 23-05-2022

any place on Earth which is too negative, superstition is naturally born, especially in the mountains. 


Student asked 1/4
 
The Himalayas stretch through 5 countries, including India, with many peaks considered sacred in Hinduism, Buddhism and Jainism.
 
Please tell me, is there any connection between the existence of this mountain range and the religions in India? 
 
Teacher replied
On this earth, the Himalayan mountain range stretches across 5 countries. It was built by the Four Heavenly Kings as a place to establish four religions on earth: Deity - Saint - Fairy and Buddha.
 
All mountains are negative, very suitable for religions to be established.
 
Hinduism, being a belief in supernatural entities, is extremely negative, so they like sacredness. As a result, religions in India cannot leave sacredness. Whereas, the Zen Zong Buddhism is super positive, so it must be popularized in countries where the government is not superstitious. As for any country where the Government is superstitious, it cannot be disseminated. 
 
Trò hỏi 1/4:
 
Dãy núi Himalaya trải dài qua 5 nước, trong đó có Ấn Độ, với nhiều đỉnh núi được coi là linh thiêng trong Ấn Độ giáo, Phật giáo và Kỳ Na giáo. 
 
Xin Bác cho biết, có sự liên hệ nào trong sự tồn tại của dãy núi này, với cái đạo ở Ấn Độ không ạ? 
 
Thầy trả lời:
 
Ở Trái đất này, dãy núi Himalaya trải dài qua 5 nước, nơi Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương tạo ra để cho 4 đạo: Thần - Thánh - Tiên và Phật lập ra ở nơi này.
 
Tất cả núi là Âm, rất thích hợp cho các đạo lập ra. 
 
Ấn Độ giáo, là Thần giáo, cực Âm, nên họ thích linh thiêng, nên các đạo ở Ấn Độ không cách nào bỏ linh thiêng được. Vì vậy, pháp môn Thiền Tông là cực Dương, nên phải phổ biến tại nước mà Chính quyền không mê tín, thì mới phổ biến được. Còn nước nào Chính quyền mê tín, thì không phổ biến ra được. 
Student asked 2/4
 
Buddhism was born in India. Until now, strange activities still exist in India, such as drinking cow urine, applying cow dung to the body to treat covid, etc.
 
Do such activities exist in Buddhism, Uncle? 
 
Teacher replied
 
Buddhism is a scientific religion and its practice follows a formula, so it does nothing with superstition.
 
However, because this world is a Material World, so many people take advantage of Buddhism to do superstitious practices. Therefore, the Buddha had to standardize Buddhism, in accordance with Buddhist philosophy. 
 
When Buddhism is standardized again, Buddhism will no longer be superstitious.
 
As for superstition, any place on Earth which is too negative, superstition is naturally born, especially in the mountains. 
 
Trò hỏi 2/4:
 
Đạo Phật được khai sinh tại Ấn Độ. Cho đến nay, Ấn Độ vẫn tồn tại các hoạt động kỳ lạ, như uống nước tiểu của bò, đắp phân bò lên người để trị bệnh covid. V.v…
 
Những việc như vậy, có tồn tại trong đạo Phật không, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Đạo Phật là đạo Khoa học và tu theo công thức, nên chuyện mê tín không làm. 
 
Nhưng vì thế giới này là Thế gian, nên có nhiều người lợi dụng đạo Phật làm chuyện mê tín, nên Đức Phật phải cho Chuẩn hoá lại, đúng với chủ trương của đạo Phật.
 
Khi đạo Phật được Chuẩn hóa lại thì đạo Phật sẽ không còn mê tín nữa. 
 
Còn mê tín, ở Trái đất nơi nào Âm quá, tự nhiên sinh mê tín. Nhất là ở núi.
Student asked 3/4
 
Now that the zen zong dharma is publicized in the Dragon country, which is our Vietnam country, is there any chance for the people of India, where the Buddha was born, to have access to this dharma, Uncle? 
 
Teacher replied
 
I cannot answer accurately this question because it depends on the karma of each person and each area, such as: 
 
People with too much negative karma cannot let go of superstition. 
 
Areas with too much negative karma can't let go of superstition either. 
 
Trò hỏi 3/4:
 
Nay pháp môn Thiên Tông được phổ biến công khai tại nước Rồng, tức nước Việt Nam chúng ta, vậy có cơ hội nào để cho người dân Ấn Độ, nơi Đức Phật đã đản sinh, có thể tiếp cận được pháp môn này không, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Phần này Bác không trả lời chính xác được, vì nó tuỳ thuộc vào nghiệp của từng Người và từng khu vực, như:
 
Người bị nghiệp Âm nhiều quá, thì không bỏ mê tín được.
 
Khu vực bị nghiệp Âm nhiều quá, thì cũng không bỏ mê tín được. 
Student asked 4/4
 
India is the birthplace of an Omniscient and Omnipotent One, and also the birthplace of Buddhism, why did Buddhism not last long there but was destroyed and died out over the past 2000 years, and who advocated this destruction, Uncle? 
 
Teacher replied: '
 
The person who advocates the destruction of Buddhism is the Epiphany religion.
 
Because Buddhism was born to teach the truths on this Earth, the Epiphany religions do not agree, so they destroy Buddhism. 
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi 4/4:
 
Ấn Độ là nơi một vị Toàn năng Toàn giác đản sanh, nhưng đạo Phật do Ngài lập ra, tại sao không tồn tại lâu ở đây, mà bị triệt phá đến mất dấu hơn suốt 2000 năm qua, và ai đã chủ trương sự triệt phá này, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Người chủ trương triệt phá đạo Phật là đạo Hiển Linh.
 
Vì đạo Phật ra đời dạy chân thật ở Trái đất này, nên các đạo Hiển Linh không đồng ý, nên phải phá đạo Phật là vậy.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022