If a person prevents others from burning Zen books and then die, can he return to the Buddha World

Ngày đăng: 16-05-2022

The person who protects Zen books and sacrifices his life has no merit but good blessings only.


Student asked:
 
A person just obtained the entry level of Zen Buddhism. When he was struggling to prevent others from burning the books of Zen Buddhism, he was pushed down and seriously injured to death. After he died, his family members said that they checked and saw the heat emitted from the top of his head. Please let me ask 3 questions as follows:
Một người mới đạt được Yếu chỉ Thiền Tông, vì ngăn cản người khác đốt sách Thiền Tông, trong lúc giằng co, bị họ đẩy cho ngã và bị thương nặng rồi chết. Sau khi chết, người nhà họ nói là họ kiểm tra thấy hơi nóng phát ra ở trên đỉnh đầu. Vậy cho con hỏi 3 ý như sau: 
 
The first question is: Has this person, in previous lives, already followed this Zen Zong Dharma method?
The second question is: In order to protect Zen books, he sacrificed his life, so does he have merit?
The third question is: Can he return to the Buddha world?
Ý thứ nhất là: Người này, có phải là tiền kiếp họ đã tu theo pháp môn Thiền Tông học này rồi phải không ạ? 
Ý thứ hai là: Vì bảo vệ bộ sách này mà họ đã hy sinh cả tính mạng của mình, vậy họ có công đức không ạ? 
Ý thứ ba là: Họ có được trở về Phật giới không ạ? 
 
Teacher replied:
To answer your first question: This person, in his past life, already knew Zen Buddhism.
To answer your second question: The person who protects Zen books and sacrifices his life has no merit but good blessings only.
Ý thứ nhất: Người này, tiền kiếp của họ đã biết Thiền Tông học rồi. 
Ý thứ hai: Người bảo vệ sách Thiền Tông mà hy sinh tính mạng, không có Công đức, chỉ có hạnh lành thôi. 
 
To answer your third question: He cannot return to the Buddha World. If he wants to return to the Buddha World, he needs to meet 3 criteria:
First, he must have merit.
Second, he must desire to return home.
Third, he must know the way back.
Ý thứ ba: Họ không được trở về Phật giới, muốn về Phật Giới thì phải có 3 phần: 
Một là, phải có Công đức. 
Hai là, phải ham muốn trở về. 
Ba là, phải biết đường về.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022