How to know if a person has been enchanted

Ngày đăng: 30-05-2022

Charms are actually words written to scare people who are too superstitious. To be honest, it has no effect at all.


Student asked:
 
How to know if a person has been enchanted?
 
Teacher replied:
 
How to know if a person has been enchanted? In fact, charms exist. 
 
Charms are actually words written to scare people who are too superstitious. To be honest, it has no effect at all. 
 
Artemisia is a plant with medicinal properties that physicians use to treat diseases of the human body. 
 
Those who fall into a coma are due to taking hallucinogens. Others spread that it's a charm's effect, which is not true. If they want to scare the uneducated, they have to spread it strongly so that the charm becomes effective.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi:
 
Làm thế nào để biết được, một người đã bị bỏ bùa ngải ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Làm thế nào để biết được, một người đã bị bỏ bùa ngải? Sự thật, bùa ngải có, chớ không phải không. 
 
Bùa là những chữ viết ra để hù những người quá mê tín, dị đoan. Chớ sự thật không có tác dụng gì. 
 
Ngải là những cây có dược tính, để các thầy thuốc trị bệnh thân tứ đại con người.
 
Còn những người bị mê man, là do uống thuốc ảo giác. Bị người khác tuyên truyền là bùa ngải, chớ không phải là sự thật. Bùa ngải mà muốn cho những người kém học thức sợ, thì phải tuyên truyền thật mạnh, thì bùa ngải mới có tác dụng. 
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022