How to create immeasurable merit?

Ngày đăng: 25-05-2022

 do whatever means so that other people understand this Zen Buddhism Dharma, then you have merit. If you want pure merit, don't be too attached to anything.


Student asked 1/4:
 
Uncle, during the journey of creating merit, is it fine to seek for external sources of merit? And is it pure merit created by someone who doesn't need to seek for the outside sources but just share when others need support. Could you please explain further?
 
Teacher replied
The journey of creating merit is to do whatever means so that other people understand this Zen Buddhism Dharma, then you have merit. If you want pure merit, don't be too attached to anything.
 
Trò hỏi 1/4:
 
Thưa bác. Trong quá trình tạo Công Đức mà mình chạy ra bên ngoài kêu gọi tìm kiếm nguồn Công Đức. Như vậy có được trong sáng không bác? Còn 1 người, họ không cần chạy đi tìm hay kiếm mà họ tùy duyên khi nào người khác cần hỗ trợ thì mình mới chia sẻ. Như vậy có đúng với tinh thần tạo công đức trong sáng không, thưa bác? Xin bác giải rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ? 
 
Thầy trả lời:
 
Quá trình tạo Công Đức, làm bất cứ phương tiện gì mà người khác hiểu pháp môn Thiền Tông học này là các cháu có công đức. Muốn công đức trong sáng thì các cháu đừng có chấp thì công đức trong sáng.
Student asked 2/4:
 
A person who follows Zen Buddhism, wants to be liberated, and returns to the Buddha world, but is unable to explain to others about Zen Buddhism because he has a poor foundation. He only lives, works, and earns a lot of money to buy books and documents of Zen Buddhism, and give them to others. If anyone asks if he follows Zen Buddhism, he doesn't admit but just says that he has collected and found it interesting, so he wants to share it with everyone. Please help me answer if this person’s action is in accordance with Zen Buddhist principles and can he be liberated by doing so?
 
Teacher replied:
 
What this person does is very consistent with the principles of Zen Buddhism.
 
Trò hỏi 2/4:
 
Một người theo Thiền Tông, muốn giải thoát trở về Phật giới, nhưng vì nhận là căn cơ kém, không thể giải thích cho người khác hiểu về Thiền tông được. Nên họ duy nhất, là sống làm việc, kiếm nhiều tiền, để mua sách tài liệu Thiền Tông, tặng lại cho người khác ai hỏi gì có theo Thiền Tông không, họ cũng không nói, chỉ bảo là tôi sưu tầm được thấy hay nên tặng sách giới thiệu cho mọi người. Bác cho cháu hỏi, người này làm như vậy có đúng theo Thiền Tông không và làm như vậy có giải thoát được không ạ? 
 
Thầy trả lời:
 
Người này làm vậy là rất đúng với Tôn chỉ của Thiền tông.
Student asked 3/4:
 
Uncle! Can I download your Zen Buddhism recordings and share them on facebook?
Does my action commit stealing the merit of others?
 
Teacher replied:
 
You can download my answers about Zen Buddhism and then share them on facebook. If anyone can understand your posts, you have merit. It’s wrong if you contend against others for merit.
 
Trò hỏi 3/4
 
Thưa Bác! Con có thể tải các đĩa Thiền tông của Bác rồi con chia sẻ lên facebook được không Bác? Có phạm vào cướp Công đức của người khác không, thưa Bác? 
 
Thầy trả lời:
 
Cháu có thể tải các đĩa Thiền tông của Bác rồi chia sẻ lên facebook bình thường là được, ai hiểu là cháu có Công đức. Còn tranh giành với người khác là không được.
Student asked 4/4:   
 
All of the Buddha nature in the Buddha World has the same purpose, which is to enter the human world to borrow the human body and nature to create merit and then return to the Buddha world to have a golden Buddha body. I, as well as people living here or living in the future, want to create immeasurable merit so that later, after death, we can easily return to the Buddha world, as well as have a great Dharma body. Uncle, please tell me and everyone in the present and future how to create immeasurable merit?
 
Teacher replied:   
 
About your question, if you and those who follow Zen Buddhism want to have immeasurable merit and return to the Buddha world to have a great Buddha body, you should do the following: 
You try to ask interesting questions for me to answer. Those who listen to the Zen Zong questions and answers will be enlightened, one enlightened person earns  you one merit, 1,000 enlightened people earn you 1,000 merits. By this way, creating merit is as easy as pie, no need to do anything.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi 4/4
 
Tất cả các tánh Phật ở Phật giới đều có chung mục đích là vào thế giới loài người mượn thân và tánh người để tạo Công đức rồi trở về Phật giới để mang một Kim thân Phật. Ý của con và mọi người hiện tại cũng như tương lai sau này là chúng con muốn tạo ra Công đức vô lượng để sau này sau khi chết, trước là được dễ dàng trở về Phật giới, sau là để có Pháp thân lớn. Mong thầy hãy vì con và mọi người ở hiện tại và tương lai mà nói cho con và họ biết cách làm thế nào để tạo Công đức vô lượng ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Phần này, cháu và những người tu theo Thiền tông muốn có Công đức vô lượng trở về Phật giới để có Kim thân Phật lớn thì hãy làm như sau: 
 
Cháu cố gắng tìm những câu hỏi nào thật hay hỏi Bác, Bác trả lời, người nghe họ hiểu tức giác ngộ, mỗi người ngộ đạo cháu có một Công đức, 1000 người ngộ đạo thì cháu có 1000 Công đức đó. Chuyện cháu tạo Công đức dễ như ăn cơm, không làm gì hết cho mệt.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022