How to always live with our own pure Buddha nature

Ngày đăng: 21-05-2022

Do not practice anything on this Earth, avoid sacred places.


Student asked 1:
 
How to live with our own pure Buddha Nature, so as not to run after external sounds and forms?
 
Teacher replied:
 
You should know that this world is a world that revolves and spins in four axises and eight directions. People and things must live according to the physical laws of the Earth. Don't practice, don't do anything, to achieve a goal on this Earth.
 
Those who practice Zen Buddhism have families to take care of, and have Fatherland to take care of. When the Buddha's Zen Buddhism Dharma is released, come to learn the Liberation formula, create merit and return to the Buddha world. Do not practice anything on this Earth, avoid sacred places.
 
 
Trò hỏi 1:
 
Làm sao để hằng sống trong tánh Phật thanh tịnh của chính mình, để không còn chạy theo âm thanh, sắc tướng bên ngoài nữa?
 
Thầy trả lời:
 
Cháu phải biết Thế giới này là Thế giới luân chuyển quay cuồng theo tám phương bốn hướng. Người và vạn vật phải sống theo quy luật vật lý của Trái đất. Không tu, không làm bất cứ một cái gì, để đạt mục đích ở Trái đất này.
 
Người tu Thiền tông có gia đình phải lo cho gia đình, có Tổ quốc phải lo cho Tổ quốc. Khi Thiền tông của Vị Phật cho công bố ra, đến học công thức, tạo công Đức trở về Phật giới. Không tu bất cứ gì ở Trái đất này, tránh những chỗ linh thiêng.
Student asked 2:
 
Should healthy Zen Buddhists apply a diet with balanced positive and negative effects instructed in the balance diet book? 
 
Teacher replied:
 
A balanced diet is only for the seriously ill. While Practicing Zen Buddhism, we live and work normally. Creating merit is the only thing you need to do. No need to practice or do anything except taking care of your family and country. Listen to the Zen Buddhist teachings from Buddha:
 
The earth has mysterious phenomena
Unwise humans think it is Holy that has supernatural powers.
To deceive us Holy acts a show 
Take away the trust and money of the fools.
 
Earth is attracting and swirling, let’s not practice 
If you practice, the result is subjected to reincarnation
Desire to go to the Buddha world, let’s stop.
Detach everything, reincarnation ends.
 
Once upon a time, the Buddha pointed out
If we practice in causes and effects, enter reincarnation right away.
To cease the cycle of reincarnation, just stop
Stop practicing, stop achieving puts an end to reincarnation
 
Zen Buddhism cultivates one-word "Letting go"
Letting go of everything is letting go of "reincarnation".
Zen Buddhism has been released
Try to create merit to return to the original home!
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi 2:
 
Người tu Thiền tông hiện tại đang khỏe mạnh, thì có nên ăn theo cách quân bình âm dương của quyển Cẩm nang ăn uống hướng dẫn không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Ăn uống quân bình là chỉ để áp dụng cho người bệnh nặng. Tu Thiền tông làm ăn bình thường, chỉ cần lo tạo công Đức là được. Không tu hay làm bất cứ thứ gì hết, lo cho gia đình và Tổ quốc là đủ. Cháu hãy nghe Đức Phật dạy tu Thiền tông:
 
Trái đất biến chuyển linh thiêng
Loài người không biết tưởng rằng thánh linh.
Thánh linh là để gạt mình
Lấy tiền lấy bạc vì mình quá ngu.
 
Trái đất cuốn hút không tu
Nếu tu mà được là tu luân hồi.
Muốn về Phật giới phải thôi 
Thôi đi tất cả, luân hồi lìa ngay.
 
Ngày xưa Đức Phật chỉ ngay
Nếu tu nhân quả vào ngay luân hồi.
Muốn hết luân hồi phải thôi 
Thôi tu, thôi chứng, luân hồi thôi luôn.
 
Thiền tông tu một chữ “Buông”
Buông đi tất cả là Buông “luân hồi”.
Thiền tông công bố ra rồi 
Lo tạo công Đức để rồi về Quê!
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022