How do people with terminal cancer return to the Buddha world?

Ngày đăng: 25-05-2022

If they have merit, Deity will let them go. Without merit, Deity will not let them return to the Buddha world


Student asked:
 
A person listens to Zen Buddhist books and realizes his true Buddha nature. Does he have merit? This person is suffering from terminal cancer and still determined to create merit. Unfortunately,  there is still no chance for them to create more merit. So after they die, can they return to the Buddha world, uncle?
 
Teacher replied
 
Those who listen to or read Zen Buddhist books and realize their true Buddha nature have no merit. For people who are suffering from terminal cancer and determined to create merit, if they have merit, Deity will let them go. Without merit, Deity will not let them return to the Buddha world. 
 
The sick person should keep listening to 2 sutras: 
 
1. Sutra to invite a Buddha to dwell
 
2. The Repentance Sutra 
 
If electromagnetic people listen to the sutras and understand them, this person has merit.
If the electromagnetic people listen to the sutras and ask the Deities to help them become human again, this person  has a lot of merit.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
Trò hỏi:
 
Thưa bác. Người mà nghe đọc sách Thiền Tông mà họ ngộ được Tánh Phật chân thật của họ. Vậy người này có công đức không bác? Người này đang mắc căn bệnh ung thư thời kì cuối nhưng họ vẫn quyết chí tạo công đức. Nhưng vẫn chưa có cơ duyên nào giúp họ tạo thêm công đức. Vậy sau khi họ chết, có được trở về Phật giới không, thưa bác? 
 
Thầy trả lời:
 
Người mà nghe, đọc sách Thiền Tông mà họ ngộ được tánh Phật chân thật của họ không có công đức. Người mà đang mắc căn bệnh ung thư thời kì cuối. Họ quyết chí tạo Công đức. Có Công đức thì vị Thần cho về. Không có Công đức thì vị Thần không cho về.
 
Người bị bệnh này cứ mở máy nghe 2 bài:
 
 
 
Người Âm nghe mà họ hiểu là có Công đức.
 
Người Âm nghe mà xin vị Thần cho trở lại làm người là có Công đức nhiều.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022