How can a Zen buddhist follow Zen Buddhism persistently and never fall back?

Ngày đăng: 03-06-2022

Don’t beg or bow to anyone on this earth because earth is the home of 5 living beings


Student asked 1/4:
 
Uncle! Is there any way to help people practice Zen Buddhism consistently, and never fall back?
 
Teacher replied:
 
To practice Zen Buddhism consistently, without retreating, you must practice as follows:
 
If you are studying, you keep studying. When growing up and having a family, you take care of your family. As a citizen, you take care of your country. Don’t beg or bow to anyone on this earth because earth is the home of 5 living beings. On this earth, if you practice right, you will enjoy blessings; if you practice wrong, you will either be reincarnated into a plant or go to Hell. 
 
Especially, you should fully understand 3 parts:
 
1. What is the organization of the earth?
2. What is the organization of the invisible realm?
3. What is the purpose of religions?
 
Only then will you be able to follow this Zen Buddhism persistently.
 
Trò hỏi:
 
Thưa Bác! Có cách nào giúp người tu Thiền tông được vững bước, không thoái lui không, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Tu Thiền tông được vững bước, không thoái lui thì phải tu như sau:
 
Cháu đang học thì lo học, lớn lên cháu có gia đình phải lo cho gia đình, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc, không cầu xin hay lạy lục ai ở trái đất này vì là nơi ngũ thú tạp cư. Ở trái đất này mà tu đúng là đi hưởng phước, tu sai là làm Hoa báo hay xuống Địa ngục. Đặc biệt, cháu phải hiểu thật rõ 3 phần:
 
1. Tổ chức trái đất như thế nào.
2. Tổ chức cõi vô hình ra sao.
3. Mục đích của đạo lập ra để làm gì.
 
Thì cháu mới vững bước tu Thiền tông học này được.

Student asked 2/4

 
Uncle, those who practice Zen Buddhism correctly must base on the Physical Science Teaching books or the answers on Thientong.com website. Moreover, we must listen to the words that you have never said before on Thientong.com. To sum up my understanding:
 
1. You have never said a single word which is wrong.
2. Ask you if we have any doubts from today onwards. 
 
Is my understanding correct? If not, could you please clarify for us?
 
Teacher replied
 
Let me tell you, I based on the Science Teachings of the Buddha to answer your questions. You have to use scientific understanding to understand. Don't just believe it immediately. If it is reasonable, you accept the answers but try to confirm it later by yourselves. If it's not reasonable, just listen and keep it in your mind, one day you will check it. If you just believe in me, you are a person without wisdom. 
From today, I will answer Zen Buddhist Dharma’s insights. If you have any questions, just ask. If the answers are proved by current science, you believe it temporarily. Never believe in anything right away. If you don’t think and check by yourselves, you are not a wise person.
 
Trò hỏi:
 
Thưa bác. Người tu theo pháp môn Thiền Tông cho đúng thì phải căn cứ vào quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông hoặc những lời giải đáp trên trang mạng Thientong.com thì mới đúng phải không bác. Còn nếu tu Thiền Tông không bị sai thì phải nghe những lời từ trước tới nay bác chưa từng nói ra trên trang Thientong.com có đúng không bác. Theo như chỗ hiểu của con là có 2 ý.
1. Bác nói chưa từng nói ra 1 lời nào là sai cả.
2. Là phải nhờ bác giải đáp kể từ ngày hôm nay trở về sau.
Cả 2 ý có đúng không bác? Nếu không đúng xin bác giải rõ cho nhóm chúng con được rõ thông ạ? 
 
Thầy trả lời:
 
Bác nói cho các cháu nghe. Bác căn cứ vào Giáo Lý của Đức Phật dạy để nói lại cho các cháu nghe. Các cháu lấy sự hiểu biết khoa học để hiểu. Đừng tin liền. Thấy thuận lý mới tạm tin. Còn không thuận lý thì thôi. Nếu các cháu tin đại là người không có trí tuệ. 
Kể từ hôm nay bác sẽ trả lời về chiều sâu của pháp môn Thiền Tông học này. Các cháu có thắc mắc gì cứ hỏi. Thấy đúng khoa học tạm tin. Các cháu đừng tin liền là người không sáng suốt.

Student asked 3/4:

There is a person who follows Zen Buddhism and is recognized to know the way to the Buddha world. When someone asks him about Zen Buddhism, he often tells the past, what he has achieved or experienced by following other methods. He often writes poems, and comments on other people’s poetry. But when asked to analyze other’s poetry in detail, he could not say it clearly. Please help me answer the following questions:
 
1. Is the person doing this correctly following Zen Buddhism?
 
2. How does a person following Zen Buddhism self-assess whether he is  practicing correctly or incorrectly?
 
Teacher replied:
 
Such practices of that person are not correct in terms of Zen Buddhism.
How can we self-assess if our practice is right or wrong? The criteria are as follows:
 
1. We should only care about doing our jobs.
 
2. If we hear someone talking about Zen Buddhism, we also listen.
 
3. If we hear someone talking about superstitions, give them the book "Tran Nhan Tong teaches his children", but don't make any comments. When they understand, that's it. We have merit.
 
Trò hỏi:
 
Một người theo Thiền Tông, đạt được bí mật Thiền tông, khi có người đến hỏi họ về Thiền tông, họ thường kể quá khứ, họ theo pháp môn khác đạt được gì thấy cái gì, họ hay làm thơ kệ, thấy người khác làm thơ kệ không hay, họ nói. Nhưng khi gặng hỏi người khác làm sai ở đâu, thì họ không nói được rõ ràng. Bác cho cháu hỏi: 
 
1. Người này làm như vậy, có đúng theo Thiền Tông không ạ? 
 
2. Làm thế nào để một người tu theo Thiền Tông, tự đánh giá được mình, tu đúng hay sai ạ? 
 
Thầy trả lời:
 
Người này tu vậy, là tu theo Thiền Tông không đúng, làm thế nào để một người tu theo Thiền Tông, tự đánh giá được mình tu đúng hay sai, thì đánh giá như sau:
 
1. Cứ lo làm ăn.
2. Ai nói đến Thiền Tông cũng nghe. 
3. Thấy ai nói mê tín là đúng, đưa quyển sách "Trần Nhân Tông dạy con" cho người đó đọc, đừng góp ý gì hết. Khi nào người đó hiểu là thôi. Mình có công đức.

Student asked 4/4
 
In a group of people, only I am practicing this Zen Buddhism. Although no one knows that I follow this Dharma, when I approach them, they avoid me. They seem to be afraid of me but actually they hate me. So, when interacting with others, what should I do?
 
Teacher replied:
 
In a group of people, only you are practicing this Zen Buddhism. Although no one knows that you follow this Dharma, when you approach them, they avoid you. They seem to be afraid of you but actually they hate you. So, when interacting with others, you should apply the following: You should never talk about any religions. If anyone talks about dharma, you show that you don't care. If they talk about epiphany, you show that you can join them too. Normally, people don't hate you.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
Trò hỏi
 
Trong một nhóm người, trong đó chỉ có mỗi con là tu theo pháp môn Thiền tông học này. Mặc dù không ai biết là con tu theo pháp môn này nhưng khi con tới gần họ thì họ lẩn tránh, vẻ mặt thì tỏ ra sợ nhưng lại rất ghét con. Vậy, khi sinh hoạt chỗ đông người thì con phải làm sao ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Trong một nhóm người, trong đó có mỗi cháu là tu theo pháp môn Thiền tông học này. Mặc dù không ai biết là cháu tu theo pháp môn này, nhưng khi cháu đến gần họ thì họ lẩn tránh, vẻ mặt thì tỏ ra sợ nhưng lại rất ghét cháu. Vậy, khi sinh hoạt chỗ đông người, thì cháu phải làm như sau: 
Cháu đừng khi nào nói đến đạo nào hết. Ai nói đến đạo thì cháu không màng đến. Ai nói đến hiển linh thì cháu cũng để ý đến, tự nhiên người ta không ghét cháu.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022