Intrduction of Tan Dieu Zen Zong pagoda

Ngày đăng: 05-10-2018 08:10:15

Chùa Thơ là nơi có khắc lại rất nhiều bài kệ bằng đá, của Đức Phật, của những vị Tổ sư Thiền tông, 

Xem thêm