Intrduction of Tan Dieu Zen Zong pagoda

Ngày đăng: 05-10-2018 08:10:15

Chùa Thơ là nơi có khắc lại rất nhiều bài kệ bằng đá, của Đức Phật, của những vị Tổ sư Thiền tông, 

Xem thêm

8 Quintessences of Zen Buddhism Science

Ngày đăng: 10-04-2021 09:04:11
Buddhism has 8 quintessences, including:
1. Buddhism only has 6 dharma methods not 84000 dharma methods.
2. Buddhism has 12 paths for reincarnation and 1 path returning Buddha
Xem thêm