Intrduction of Tan Dieu Zen Zong pagoda

Ngày đăng: 05-10-2018 08:10:15

Chùa Thơ là nơi có khắc lại rất nhiều bài kệ bằng đá, của Đức Phật, của những vị Tổ sư Thiền tông, 

Xem thêm

8 Quintessences of Zen Buddhism Science

Ngày đăng: 10-04-2021 09:04:11

Buddhism has 8 quintessences, including: 1) Buddhism only has 6 dharma methods not 84000 dharma methods. 2) Buddhism has 12 paths for reincarnation and 1 path returning Buddha world. 3) Earth is home to five

Xem thêm