Do Patriarchs embody the Buddhas from the Buddha Realm

Ngày đăng: 03-06-2022

Everything is arranged by the Buddhas in the Buddha world.


Student asked 1/2:
 
Are the Patriarchs some Buddhas from the Buddha Realm who are incarnated to the human world to help people know the way back to the Buddha world?
 
Teacher replied
 
The patriarchs of Zen Buddhism directed the flow of Zen Zong following the Zen lineage until the Early Decadent Dharma Age so that it can be published in the "Dragon country". Everything is arranged by the Buddhas in the Buddha world. The Buddhas don’t clone into the earth to do this.
 
Trò hỏi
 
Các vị Tổ, có phải là do một vài vị Phật ở Phật giới, hóa thân vào thế giới loài người này để giúp cho loài người biết đường trở về Phật giới phải không? 
 
Thầy trả lời
 
Các vị tổ Thiền Tông, dẫn Mạch nguồn Thiền Tông theo dòng Thiền, để đến đời Mạt thượng pháp cho công bố ra tại “Nước Rồng” là do Chư Phật, ở Phật giới sắp xếp, chứ không phải là những vị Phật ở Phật giới phân thân vào trái đất làm chuyện này.

Student asked 2/2:

Uncle, you said that the Patriarchs were not born normally. So how abnormal is it?
 
Teacher replied:
 
All the Patriarchs coming to this life must be helped and instructed by the Buddhas in the Buddha Realm how to live in this world. They received the mission of becoming a Patriarch, to transfer the Buddha's Liberation Dharma to the people in civilized times so that the people know the fundamentals of practicing the Liberation formula, creating merit, and bringing it back to the Buddha world.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
Trò hỏi
 
Như Thầy nói, các vị Tổ không phải sinh ra bình thường. Vậy không bình thường là như thế nào ạ? 
 
Thầy trả lời
 
Tất cả các vị Tổ được sinh ra, thì phải được các vị Phật ở Phật giới phân thân vào giúp đỡ và hướng dẫn cách sống nơi thế giới này, nhận nhiệm vụ làm Tổ, để chuyển pháp môn Giải thoát của vị Phật, cho người sống thời văn minh biết. Có cơ bản thực hiện công thức, tạo Công đức mang trở về Phật giới.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022