Do Deity nature, Saint nature, and Fairy nature help Human nature to create merit?

Ngày đăng: 03-06-2022

Saint nature helps human nature live in Kindness - Decorum - Uprightness - Wisdom - Right Belief, in order to be a right person.


Student asked:
 
Buddha Nature who borrows human nature to create merit and bring back home receives the assistance from Deity nature, Saint nature, and Fairy nature. So in what case the above 3 natures offer help to the Buddha Nature so that it can create pure merit. Please help explain clearly to us.
 
Teacher replied
 
Buddha Nature borrows Human Nature to create merit with the help from:
 
Fairy nature helps Human Nature live in peace. Do not believe in evil ways that are subjected to causes and effects. 
 
Saint nature helps human nature live in Kindness - Decorum - Uprightness - Wisdom - Right Belief, in order to be a right person.
 
Deity nature helps manage Buddha Nature borrowing Human body and Human Nature. There are 2 cases:
 
    - Creating merit: Assign the Deities - Saints - Fairies board to perform the farewell ceremony or instruct the Way back to the Buddha World.
    - Creating karma: Let Deities’ board execute causes and effects. 
 
If you don't practice, don't believe anything in this variant Electromagnetic Earth, just  take care of your family and the Fatherland. The Deity who manages causes and effects will give you to your human’s ancestry to let you reincarnate as a human within your family lines.
 
This is the duty of the Deities, Saints, and Fairies. They always follow humans until they move to another body’s forms. 
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi:
 
Tánh Phật vào mượn Tánh Người tạo Công Đức được sự trợ giúp của Tánh Tiên, Tánh Thánh, Tánh Thần giúp cho Tánh Người tạo được Công Đức cho Tánh Phật mang về. Vậy trường hợp nào Tánh Phật mới nhờ 3 Tánh trên để Tánh Người tạo được Công Đức trong sáng. Nhờ bác giải thích cho nhóm chúng con được rõ thông ạ. 
 
Thầy trả lời:
 
Tánh Phật vào mượn Tánh Người tạo Công Đức được sự trợ giúp của các: 
 
Tánh Tiên: Giúp Tánh Người nhàn hạ. Không tin tầm bậy mà bị nhân quả. 
 
Tánh Thánh: Giúp Tánh Người sống Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. Để đúng tư cách của 1 con người. 
 
Tánh Thần: Theo quản lý Tánh Phật mượn Thân và Tánh Người. Nếu:
 
    - Tạo Công Đức: Giao cho ban Nghi lễ Thần - Thánh - Tiên hành lễ tiễn hay dặn dò Đường Trở Về Phật Giới.
    - Tạo nghiệp: Giao cho ban Thần thực thi nhân quả. 
 
Còn không tu, không tin gì ở Trái Đất điện từ Âm Dương biến thể này, chỉ lo cho gia đình và Tổ quốc thì vị Thần quản lý giao cho Họ Tộc. Tái sanh làm người, ở trong Họ Tộc.
 
Đây là nhiệm vụ của các vị Thần, Thánh, Tiên. Luôn luôn theo sát mỗi người đến khi nào chuyển qua thân xác khác.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022