Do all followers of Zen Buddhism have merit?

Ngày đăng: 23-11-2022

The amount of merit, i.e. the brightness in the Tathagata treasure, can only be seen and known by those who can see by their Buddha nature’s eyes.


Student question 1/3:
 
You said that only people with merit could learn Zen Buddhist teachings. So, If I haven’t created any merit  yet, can I be considered to have little merit?
 
Teacher answer:
 
Currently, there are 2 types of people who practice Zen Buddhism:
 
* Type 1: Those who already have merit, so when they hear about the word “Zen Buddhism”, they come to learn it sincerely and diligently.
 
* Type 2: Those who are instigated by the forsaken spirits. When they hear about the word “Zen Buddhism”, they come to learn it with the intention to steal, destroy, criticize, and curse this Dharma method.
 
These two types of people go to two different places:
 
* Type 1 people come to learn and help others diligently, so they have enough merit to return to the Buddha Realm.
 
* Type 2 people come to learn it with the intention to steal, destroy, criticize, and curse Zen Buddhism, so they create super evil deeds and go to the Great Fire Pit.
 
Trò hỏi:
 
Bác nói người có công Đức mới gặp được pháp môn Thiền tông. Vậy nếu mình chưa tạo được công Đức hiện tại như vậy có được gọi là người có công Đức ít không thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Tất cả những tu theo pháp môn Thiền tông hiện nay có 2 dạng người:
 
* Dạng 1: Người đã có công Đức sẵn, nên vừa nghe 2 tiếng Thiền tông là họ tìm đến học một cách thật tình và chăm chỉ.
 
* Dạng 2: Người do cô hồn xúi bảo nên nghe 2 tiếng Thiền tông cũng đến tìm giả học, để tìm cách cướp, phá, chê, chửi pháp môn Thiền tông học này.
 
Hai dạng người này đi hai nơi như sau:
 
Dạng người đến chăm chỉ học và giúp người khác thì người này có công Đức trở về Phật giới.
 
Dạng người do cô hồn xúi bảo tìm cách cướp, phá, chê, chửi pháp môn Thiền tông học này. thì người này tự tạo siêu ác Đức, vào Hầm lửa lớn.

Student question 2/3
 
 
In a previous Q&A session, you said: Anyone who knows Zen Buddhism and learns it has merit. Is that correct? If someone has merit, is it from their previous life? Can that merit be added to the current life’s merit?
 
Teacher answer
 
Merit in previous lives is stored in the Tathagata treasure of each person. In each life, merit can be added too. The merit in Tathagata treasure never disappears, but the deity has to blacken it to allow the person in this positive and negative electromagnetic material world to survive. 
 
Your question is very accurate.
 
Trò hỏi:
 
Trong một lần giải đáp, bác có nói: Người nào biết được pháp môn Thiền tông và theo học pháp môn Thiền tông này, là người đó đã có Công đức. Có đúng vậy không ạ? Nếu như có Công đức, có phải là Công đức của đời trước không? Và Công đức đó có được cộng thêm vào khối Công đức của đời này không? Thưa bác!
 
Thầy trả lời:
 
Người có Công đức ở đời trước lưu giữ trong kho Như Lai Tàng của mỗi người, mỗi đời nếu có cộng thêm vào. Công đức ở trong kho Như Lai Tàng không khi nào mất nhưng vị thần phải bôi đen để người sống được nơi thế giới vật chất điện từ âm dương này. 
 
Câu hỏi của cháu rất đúng.

Student question 3/3:  

Previously, in a Q&A session, you said: Those who follow Zen Buddhism do not necessarily need a certificate of Entry level or the acknowledgement to know the Way to the Buddha world. They only need merit and know the formula to return to the Buddha world to attain liberation. But how can one know if they have enough merit? Can you tell me the signs to know if I have enough merit?
 
Teacher answer:   
 
The amount of merit, i.e. the brightness in the Tathagata treasure, can only be seen and known by those who can see by their Buddha nature’s eyes.
 
As for returning to the Buddha world alone, it is possible, but one must know the way to get there, like traveling to a foreign country. 
 
If you don't know the way and go alone, it is left to chance, and 99% of the time, you will follow the ten-type saints, becoming a Buddha in the ten-type saint world, called wandering Buddha.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism on 01/21/2022
 
Trò hỏi:
 
Trước đây, trong một buổi giải đáp, bác có nói: Người theo pháp môn Thiền tông, không nhất thiết phải có giấy chứng nhận Yếu chỉ hay Bí mật Thiền tông, chỉ cần có Công đức và biết Công thức trở về Phật giới là có thể giải thoát được. Nhưng làm sao biết được mình có Công đức, có nhiều hay ít? Bác có thể cho cháu biết dấu hiệu để biết mình có Công đức không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Phần Công đức nhiều hay ít, tức đủ sáng trong kho Như Lai Tàng, chỉ vị nào kiến bằng tánh Phật thì mới thấy và biết được mà thôi. 
 
Còn việc trở về Phật giới, một mình cũng được nhưng với điều kiện là “phải biết đường đi về”, giống như mình đi du lịch nước ngoài vậy.
 
Còn không biết đường mà đi một mình thì hên xui, 99% phải theo thập loại thánh, thành Phật ở thập loại thánh lang thang gọi là thành Phật lang thang.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 21/01/2022