Buddha Illuminates His Father Story

Ngày đăng: 10-04-2022


Students asked
 
Could you please answer the question about the story of Buddha illuminating his father before King father passes away? 
 
- Buddha asked the King Father: ''Do you see our country, Kapilavastu?''
 
- The King said: ''I see''.
 
- Buddha asked: ''Do you see the citadel of Kapilavastu?''
 
- The King said: ''I see''.
 
- Buddha asked: ''Do you see the crown on your head?''
 
- The King said: ''I see''.
 
Please teacher, I want to know whether it is a magic or a method to help the king father’s intermediate state body be released through his eyes so that his intermediate state body is transferred to Heaven. I have come to this explanation after learning your teaching about Face/Eyes to Heaven. Please help me clarify this answer. Another question is about how I can help my grandparents, parents and the deceased to return to the human’s ancestry or reincarnate to other blessed places?
 
Xin bác cho con hỏi về Tích Điển "Ca Di tỉnh phụ" Trước lúc Vua cha Lâm Chung, Đức Phật có hỏi vua cha như sau:
 
Phụ Vương có thấy Nước Ca Tỳ La Vệ không?
 
- Phụ Vương thấy.
 
Phụ Vương thấy thành Ca Tỳ La Vệ không?
 
- Phụ Vương thấy.
 
Phụ Vương có thấy Vương miện trên đầu Phụ Vương không?
 
- Phụ Vương thấy.
 
Bác cho con hỏi đây có phải là Diệu thuật (hay công thức) của Đức Phật, để giúp Trung Ấm thân của Vua cha, xuất ra nơi mắt, để trung ấm thân của Đức vua được về cõi trời, vì con nghe Bác giảng mặt mắt sinh thiên, xin bác giải thích rõ giúp con và theo Thiền Tông có công thức để giúp ông bà cha mẹ, hoặc người thân qua đời, được vào dòng tộc tái sinh, hay đi các cõi lành khác? Cảm ơn bác. 
 
Teacher replied:
 
In this cause and effect world: every person takes responsibility for his own life and karma. Even Buddha, who has great blessings, was unable to save his bloodline in danger. We, who only have enough blessing to become a human, should not expect to save anyone.
 
It is your luck to learn about Zen Buddhism, so you had better focus on creating merits for your journey back to Buddha World. Regarding your grandparents, parents and beloved ones, if you want to help them to liberate themselves from this world, you should find the most suitable way to help them. If they follow along, they can be free.
 
For you, in order to have merits, you should focus on creating merits but not think and act along physical practices that belong to this cause and effect world and that lead you out of the Buddha World. Please listen to Buddha’s verses:
 
Ở thế giới Nhân quả này: Thân ai nấy lo, Nghiệp ai nấy chịu. Đức Phật là người có Phước đức lớn, mà còn không giúp được Hoàng Tộc mình khi bị nạn. Chúng ta là những người chỉ có phước đức, đủ mang thân người thôi, đừng có mong cứu giúp ai hết.
 
May mắn gặp được Thiền Tông. Lo tạo Công đức mang trở về Phật giới. Còn ông bà cha mẹ và người thân của mình, muốn giúp họ giải thoát thì được, nên tìm phương cách nào hay nhất giúp họ. Nếu họ thực hành theo, thì họ được giải thoát.
 
Còn cháu muốn có Công đức, thì lo tạo Công đức đừng suy nghĩ và làm theo cách tu vật lý mà bị Nhân quả, không thể trở về Phật giới được. Cháu hãy nghe những câu kệ của Đức Phật dạy: 
 
The material world full of physical laws
Laws that spare no one
Zen Buddhism is born, following Zen study
Only Zen leads us out of reincarnation.
 
Escape the cause and effect law, you yourself must “stop”
Stop thinking of earthly affairs - Zen practice.
Each and every person has to perform their own karma
Don’t ever dream that any external force can help lead us out.
Thế giới vật chất trần ai
Quy luật vật lý không tài thoát ra
Thiền Tông được phổ biến ra
Nương theo Thiền học mà ra luân hồi.
Người sống nhân quả phải "Thôi"
Thiền Tông đừng nghĩ, chuyện đời thế gian
Nghiệp mình thì phải tự mang
Đừng mong cứu giúp thế gian được nào.
 
The story that Buddha asked his King Father has this meaning: Buddha tests his father’s ability for unlimited vision. If King Father opens his unlimited vision, he will be reincarnated to the Realm of the thirty-three gods (Tavatimsa heaven) as a result of having a son as the Almighty and Omniscient.
 
Câu chuyện Đức Phật hỏi phụ Vương có ý nghĩa như sau: Đức Phật kiểm tra căn mắt của phụ Vương. Xem coi căn mắt của phụ Vương có mở được không? Căn mắt của phụ Vương mở được thì Vua Tịnh Phạn sau khi chết, được vãng sanh lên cõi Trời Đao lợi hưởng phước, là có một người con Phật tức vị Toàn năng Toàn giác.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022