1. Which dharma methods of Buddhism are easy to practice to enlighten

Ngày đăng: 04-10-2018 12:10:27

Theo các kinh điển Phật giáo, cách đây hơn 2.550 năm, thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, trị vì đất nước Ca Tỳ La Vệ,

Xem thêm

2. Questions about Zen Zong - Book 1

Ngày đăng: 04-10-2018 12:10:42
Sau đây là các lời giải đáp mà chúng tôi ghi lại được. Cá nhân chúng tôi nhận thấy rất hay, có thể nói,
Xem thêm

3. Right practice toward the teaching of Buddha assuring liberation

Ngày đăng: 04-10-2018 01:10:40
Chúng tôi viết ra quyển sách này là vì trước đây chúng tôi đã xuất bản 2 quyển sách “Tu theo pháp
Xem thêm

4. Questions about Zen Zong - Book 2

Ngày đăng: 04-10-2018 01:10:37
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lập ra đạo có 2 mục đích chánh như sau:
Một: Giúp cho những ai muốn hiểu rõ về nhân sinh
Xem thêm

5. Open to initiate Zen Zong

Ngày đăng: 04-10-2018 01:10:45
Sách Khai thị Thiền tông này dành riêng cho những người: Hiểu Phật pháp cao sâu mới đọc. Người coi trọng hiện tượng lạ nơi
Xem thêm

6. The Legend Diary of Buddha and enlightened Zenists

Ngày đăng: 04-10-2018 01:10:55

Pháp môn tu Thiền tông, là pháp môn không truyền theo các kinh điển, mà Như Lai chỉ dạy riêng cho các vị Tổ sư Thiền

Xem thêm

7. Buddha’s teaching how to practice Zen Zong and the principles to liberation

Ngày đăng: 04-10-2018 01:10:54

 Khi thuần thục sẽ “bị rơi vào khoảng không mênh mông vô tận”. Đức Phật gọi là “Bể tánh Thanh tịnh Phật

Xem thêm

8. The life and enlightenment of 36 Patriarchs of Zen Zong: In India – China – Vietnam

Ngày đăng: 04-10-2018 01:10:45

Pháp môn tu Thiền tông học, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới này là pháp môn Ngài không sử dụng bất cứ

Xem thêm

9. The White Book Zen Zong

Ngày đăng: 04-10-2018 01:10:59
Sự sống vị Phật là sao?
Sự sống Tam giới là sao phải tường?
Tu Phật phải rõ thông đường
Xem thêm

10. The Legend Diary of the Buddha transmitted through Zen Zong Buddhism

Ngày đăng: 04-10-2018 01:10:26
Những người tìm hiểu hay tu theo đạo Phật, ít có người nghe đến hai danh từ “Huyền Ký” của Đức Phật dạy. Vì sao vậy?
Xem thêm

11. Teachings of King Tran Nhan Tong to crown prince about governance, religion, liberation formula and the truth on this earth

Ngày đăng: 16-07-2019 10:07:36

Truly, King Tran Nhan Tong had left for Vietnamese people an invaluable inheritance that no other King had ever done.

Xem thêm