Are the Assistant Bodhisattvas beside Shakyamuni Buddha the Buddhas?

Ngày đăng: 03-06-2022

If you want to be liberated, don't practice, spend time creating merit, and bring it back to the Buddha world to become a Buddha.


Students asked 1/2:
 
What is the difference between the work of Bodhisattvas such as Manjushri Bodhisattva, Universal Worthy Bodhisattva, Vimalakirti Bodhisattva and the work of the Zen Buddhist Patriarchs?
 
Teacher replied:
 
This is the organization of Buddhism. Each person has their own responsibilities as a role model for Zen Buddhists to learn from and practice properly. For example:
- Bodhisattva Manjusri: Lucid wisdom, cut off 16 human natures that make mistakes.
 
- Bodhisattva Samantabhadra: Determined to discover the 6 ignorant parts of human nature, so that there is no more ignorance.
 
- Layman Vimalakirti: This Zen Zong dharma is reserved for laypersons, but not monks. Why? To become Buddhas, we have to be the children of the Buddha. Buddha’s Child is either a Buddhist or a layperson. While, to become monks, people have to practice through grades and ranks.
 
Trò hỏi:
 
Việc làm của Bồ Tát như: Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Duy Ma Cật và các Vị Tổ sư Thiền tông có gì khác nhau ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Đây là bố trí của Đạo Phật. Mỗi người có một nhiệm vụ, để những người tu Thiền Tông xem đây biết, tu cho đúng. Như: 
 
- Bồ Tát Văn Thù: Trí tuệ sáng suốt, chặt đứt 16 tánh người phát ra sai trái.
 
- Bồ Tát Phổ Hiền: Cương quyết khám phá ra 6 phần vô minh của tánh người, để  không còn vô minh nữa.
 
- Cư sỹ Duy Ma Cật: Pháp môn Thiền tông học này, dành riêng cho người cư sỹ tu, chớ các thầy tu không được. Vì sao? Người muốn thành Phật thì con Phật mới thành được. Con Phật gọi là Phật tử hay cư sỹ. Còn muốn tu làm thầy thì phải tu theo thứ lớp để làm thầy.

Students asked 2/2

During Shakyamuni Buddha’s life time, do the Buddhas with great merit entering the human world to transform sentient beings often play the role of Bodhisattvas like Manjusri, Samantabhadra (The Universal Worthy) or Vimalakirti to help the current Buddha complete the mission of saving mankind?
 
Teacher replied
 
According to the principle, the Buddhas who teach the Way must have 2 Bodhisattvas and an assistant lay man, including: 
 
1. Manjushri Bodhisattva: His duty is to remind Zen Buddhists not to use other human nature except Kindness - Decorum - Uprightness - Wisdom - Right Belief. 
 
2. Samantabhadra Bodhisattva (The Universal Worthy): His duty is to remind Zen Buddhists to break through the six ignorances of human nature. 
 
3. Vimalakirti Layman: His duty is to tell Zen Buddhists two parts:
 
    Part 1: If you want to be liberated, don't practice, spend time creating merit, and bring it back to the Buddha world to become a Buddha. 
 
    Part 2: If you want to be a monk, you must practice diligently, dedicatedly, and achieve the sainthood, then you can become a monk and a Saint on this earth.
 
Answers to Vietnamese Physical Scientific Zen Buddhism 02/27/2022
 
Trò hỏi:
 
Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có phải là những vị Phật có Công đức lớn khi vào thế giới loài người để hóa độ thì các vị Phật lớn này thường ở vị thế là đóng vai thành Bồ tát như Ngài Văn Thù Sư Lợi hay Ngài Bồ tát Phổ Hiền hay là Ngài Duy Ma Cật để bên cạnh giúp đỡ vị Phật tại thế hoàn thành nhiệm vụ hóa độ loài người, phải không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Theo nguyên tắc, những vị Phật dạy đạo thì phải có 2 vị Bồ tát và một vị cư sĩ phụ tá, gồm:
 
1. Vị Bồ tát Văn Thù. Có nhiệm vụ nhắc nhở người tu Thiền tông không sử dụng tánh người ngoài Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín.
 
2. Vị Bồ tát Phổ Hiền. Có nhiệm vụ nhắc nhở người tu Thiền tông phải phá được 6 vô minh của tánh người.
 
3. Cư sĩ Duy Ma Cật. Có nhiệm vụ nói cho người tu Thiền tông biết 2 phần:
 
    Phần 1: Muốn giải thoát thì đừng có tu, lo tạo Công đức mang trở về Phật giới thành Phật.
 
    Phần 2: Muốn làm thầy thì tu miệt mài, niêm mật, chứng quả Thánh thì được làm thầy và làm Thánh ở trái đất này.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022